Białystok Interphoto

2017

Limits of tolerance

The word ‚tolerance’ and the recommendation of tolerance are, as we know, extremely popular; but this is usually the case with words that are often used that are used carelessly, carelessly, and for the most varied purposes, so that it is not known in the end what they are about.

Leszek Kołakowski

Liquid modernity abounds in countless varied forms of human activity. It manifests itself in the social, artistic, philosophical, art, and individual human groups. The world, on the one hand, is going to unify and open up, and on the other, it is subjected to the effects of restricting the independence of private by national and totalitarian tendencies. Opposing consumption and lack of time comes the desire to return to personal values ​​affirming the slowing down in all manifestations of human life. This dualism is deeply rooted in the history of humanity from its inception up to the present day and is a direct factor in the development of tolerance, which systematically extends its borders, but also constantly limits them. 

The invention of photography, which was a natural consequence of industrial development, immediately replaced painting in the mimetic sphere – no skills or tools allowed to render reality so vividly beforehand. However, it did not lead, as Paul Delaroche declared, to the death of the „old” medium. It allowed artists total freedom, thus forcing the audience to redirect attention to new, not always understandable territories of research. Let’s don’t be fooled, there are many people who do not understand abstraction, but at the same time willingly wear clothes with non-imaginary patterns. Perhaps the opposite of this is the ability to abstract concepts that belong solely to man. Only if this changes? We can both, love and hate, while believing in the good, we often do wickedness. We are tolerant of our own behavior, but we do not accept others. We wipe and distort the memory of the past generations (I recall – photography is also a memory), creating a new, often completely different social fabric. Where are the Limits of Tolerance and consent? Is photography as a cultural phenomenon, through which the modern man’ knowledge is indisputably formed, can answer this question? Note, photography is only an image, not a reality, is only its interpretation.

The organizers of the International Photography Festival Bialystok INTERPHOTO 2017 invited to participate in this year’s edition artists, whose work in many ways tries to address the border problem as a form of compelling, affect the socio-political issues. Such positions are expressed by Arnis Balcus, Martin Kollar and Öncü Hrant Gültekin.

Bogdan Konopka, Wojciech Zawadzki, Istvan Halas seek the interdependence which gives the freedom and personal affirmation of the world fixed in their images. By approaching the essence of photography they simultaneously attempt to understand „the stranger”.

Andrij Bojarov is analyzing the process of forming an individual personality in the context of collective image memory.

Marek Noniewicz, Jan Pohribný, Krzysztof Ligęza and Tomasz Michałowski find an excuse to cross the limits by symbolic touching the space of the Universe.

Separate, sociological attitudes are represented by Maria Kapajeva, Nassim Hadjbenali, Alexander Vasukovich and Janusz Połom, whose record directly concerns tolerance in the context of current events. Also worth mentioning is the exhibition of the Lithuanian photographer Antanas Sutkus and the collective exhibitions.

In conclusion, I will reiterate again the words of the world famous Polish philosopher Leszek Kolakowski: The potential for intolerance is in each of us, because the need to impose one’s own image of the world is generally strong; We want everyone to believe in the same as we do, because then we feel spiritually safe […].

Grzegorz Jarmocewicz

Festival Artistic Director

The aims of the interdisciplinary Białystok Interphoto festival are:

The establishment of a place where experiences can exchange in the Podlasie border region as well as the co-operation between the artists from the Eastern and Western Europe, who take on important social, identity and formal issues in the field of contemporary media as artistic expression.

The expansion of the international platform for cross-border dialogue in the context of the development of democratic societies, while increasing the awareness and sensitivity of the inhabitants of different cultural traditions to the aspects of freedom.


Strengthening of the integration of creative communities and the international community in a supra-local dimension, not only in Poland, but also in Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraine, the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Germany, and, in the future, also in other countries, with particular focus on the eastern countries.

Białystok Interphoto is a cyclical festival of high artistic standard, which takes place every two years. It includes not only exhibition activities, but also meetings, lectures, workshops, multimedia presentations, school competitions, activities combining photography with music or literature, and city games.
The activities are targeted at recipients of all ages.
The main theme of the festival, regardless of its edition, is THE BORDER, with all its associated dimensions, from Genius Loci to areas of individual experience on the intellectual, spiritual or experimental level.

The Festival is also meant to be the key to the development of partnerships with other countries in the region and in Europe.

Granice tolerancji

Słowo ‘tolerancja’ i zalecenie tolerancji są, jak wiemy, nadzwyczaj popularne; ale tak się dzieje przeważnie ze słowami często używanymi, że używane są niedbale, nieostrożnie i dla celów najrozmaitszych, tak że czasem nie wiadomo w końcu, o co w nich chodzi.

Leszek Kołakowski

Płynna nowoczesność obfituje w niezliczoną ilość różnorodnych form aktywności ludzkiej. Uzewnętrznia się ona w ruchach społecznych, artystycznych, prądach filozofii, bezpośrednich upodobaniach jednostki oraz całych grup ludzkich. Świat z jednej strony zdąża do unifikacji i otwarcia, a z drugiej podlega afektacji ograniczających niezależność prywatną nurtów narodowościowych i totalitarnych. Naprzeciw wszechogarniającej konsumpcji i braku czasu wychodzi chęć powrotu do wartości osobistych afirmujących zwolnienie tempa we wszystkich przejawach życia ludzkiego. Dualizm ten głęboko wpisuje się w historię człowieczeństwa od jego zarania po dzień dzisiejszy i jest bezpośrednim czynnikiem rozwoju tolerancji, która systematycznie poszerza swoje granice, choć również stale je ogranicza.

Wynalazek fotografii będący naturalnym następstwem rozwoju przemysłowego natychmiast zastąpił malarstwo w sferze mimetycznej – żadne umiejętności ani narzędzia nie pozwalały wcześniej tak werystycznie oddać rzeczywistości. Nie doprowadziło to jednak, jak deklarował Paul Delaroche, do śmierci „starego” medium. Pozwoliło natomiast artystom na nieskrępowaną wolność, tym samym wymuszając niejako na odbiorcach przekierowanie uwagi na nowe, nie zawsze zrozumiałe terytoria badań. Nie oszukujmy się, jest wielu ludzi, którzy nie pojmują abstrakcji, ale jednocześnie chętnie noszą ubrania ze wzorami o charakterze niefiguratywnym. Być może w sukurs temu przeciwieństwu przychodzi zdolność abstrahowania pojęć, przynależna prawdopodobnie wyłącznie człowiekowi. Tylko, czy to coś zmienia, przecież potrafimy jednocześnie kochać i nienawidzić, wierząc w dobro – częstokroć czynimy niegodziwość. Jesteśmy tolerancyjni wobec własnych zachowań, ale nie akceptujemy Innych. Zacieramy lub zniekształcamy pamięć minionych pokoleń (przypomnę – fotografia jest również pamięcią), tworząc nową, nierzadko całkowicie odmienną tkankę społeczną. Gdzie leżą Granice Tolerancji i przyzwolenia? Czy fotografia jako zjawisko kulturowe, poprzez które bezspornie formuje się poznanie współczesnego człowieka, potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Wszak sama jest tylko obrazem, a nie rzeczywistością, jest tylko jej interpretacją.

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017 zaprosili do udziału w tegorocznej edycji artystów, których twórczość pod wieloma względami próbuje odnieść się do problemu granicy jako formy zniewalającej, dotyka zagadnień społeczno-politycznych. Stanowisko takie wyrażają między innymi Arnis Balcus, Martin Kollar czy Öncü Hrant Gültekin.

Bogdan Konopka, Wojciech Zawadzki, Istvan Halas poszukują współzależności dających wolność i afirmację osobistą postrzeganego-zatrzymanego w swoich obrazach świata, co poprzez zbliżenie się do istoty fotografii jest jednoczesną próbą zrozumienia „człowieka-innego”.

Analizę procesu kształtowania się indywidualnej osobowości w kontekście zbiorowej pamięci obrazu podejmuje Andrij Bojarov, natomiast Marek Noniewicz, Jan Pohribný, Krzysztof Ligęza i Tomasz Michałowski znajdują pretekst do przekraczania ograniczeń poprzez symboliczne dotknięcie przestrzeni Uniwersum.

Odrębne, socjologiczne postawy reprezentują Maria Kapajeva, Nassim Hadjbenali, Aleksander Vasukovich czy Janusz Połom, których zapis bezpośrednio dotyczy tolerancji w kontekście aktualnych wydarzeń. Na uwagę zasługuje również wystawa nestora litewskiej fotografii Antanasa Sutkusa oraz wystawy zbiorowe.

Na zakończenie ponownie przywołam słowa światowej sławy polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego: Potencjał nietolerancji jest w każdym z nas, bo potrzeba narzucania innym własnego obrazu świata jest na ogół silna; chcemy, by wszyscy wierzyli w to samo, co my, bo wtedy czujemy się duchowo bezpieczni […].

Grzegorz Jarmocewicz

Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Białystok Interphoto to interdyscyplinarny festiwal, którego celami są:

Ukonstytuowanie w Podlaskim regionie przygranicznym, miejsca wymiany doświadczeń, a także nawiązanie współpracy twórców ze Wschodu i Zachodu Europy podejmujących w swojej działalności ważne tematy społeczne, tożsamościowe i formalne – dotyczące współczesnych mediów jako wypowiedzi artystycznej.

Poszerzenie międzynarodowej platformy dialogu transgranicznego w kontekście rozwoju społeczeństw demokratycznych, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości i wrażliwości mieszkańców przynależących do różnych tradycji kulturowych na aspekty wolnościowe.

Wzmocnienie integracji środowisk twórczych i społeczności międzynarodowej w wymiarze ponadlokalnym, obejmującym nie tylko Polskę, ale także Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Ukrainę, Czechy, Węgry, Słowację oraz Niemcy, a co za tym idzie, w przyszłości również inne państwa, ze szczególnym uwzględnieniem krajów wschodnich.

Białystok Interphoto jest festiwalem cyklicznym, o wysokim poziomie artystycznym, odbywającym się co dwa lata, obejmującym nie tylko działania wystawiennicze ale również spotkania, prelekcje, warsztaty, pokazy multimedialne, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z muzyką czy literaturą, gry miejskie.
Działania zostaą skierowane do odbiorców wszystkich kategorii wiekowych.

Głównym tematem festiwalu, niezależnie od edycji jest GRANICA, ze wszelkimi przynależącemu temu hasłu wymiarami od Genius Loci po obszary indywidualnego doświadczenia w płaszczyźnie duchowej czy eksperymentalnej.

Festiwal ma być też kluczem do rozwoju stosunków partnerskich z innymi krajami regionu i Europy.

PROGRAM COMMITTEE / RADA PROGRAMOWA

Marek Grygiel

Marek Grygiel – art historian, 1990-2015 photographycurator  in the Centreof Contemporary Art in Warsaw.  Expert in portfolio reviews at numerous national and international photography festivals,  such as Mesac Fotografie-Bratislawa, Fotofest-Houston, Image Festival-Aarhus, Photo Festival-Kaunas, Krakow Photomonth Festival, Photofestival Łódź, and many other. Curator of numerous exhibitions in Poland and abroad.  Founder and editorof  photographic journal FOTOTAPETA (online version in the last several years). Cooperated with, among others, Images, European Photography, Foto, Exit, Photography, Sztuka.pl, Imago.Photoeditor for Gazeta Wyborcza. Honorary member of ZPAF and member-correspondent of Deutsche Fotografische Akademie.


Marek Grygiel – historyk sztuki, kurator programu fotografii 1990-2015 w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Ekspert wielu przeglądów portfolio na festiwalach międzynarodowych    i krajowych jak Mesac Fotografie – Bratislava, Fotofest – Houston, Image Festival-Aarhus, Photo Festival – Kaunas, Miesiąc Fotografii – Kraków, Fotofestiwal Łódź i inn.. Kurator wielu wystaw       w kraju i za granicą. Założyciel i redaktor pisma fotograficznego FOTOTAPETA (od kilku lat wersja internetowa). Współpracował m.in. z Images, European Photography, Foto, Exit, Fotografia, Sztuka.pl., Imago. Fotoedytor Gazety Wyborczej. Członek honorowy ZPAF, i członek – korespondent Deutsche Fotografische Akademie.

Hubert Humka

Hubert Humka – A.D.,lecturer at the Film School in Łódź, curator, artist.Author of the award-winning album „Evil Man. He explores quasi-document and authenticity ofphotographic medium in various contexts. Winner of many international competitions: Prix Voles Off: Selections 2013 The Rencontresd’Arles Off Festival, France; Photo Diploma Award 2013, Poland. Has exhibited in Poland and abroad.


Hubert Humka – dr sztuki, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, kurator, artysta. Autor nagradzanego albumu „Evil Man”. Bada quasi dokument oraz eksploruje w różnych kontekstach autentyczność medium fotografii. Laureat międzynarodowych konkursów: Prix Voies Off: Selections 2013 The Rencontres d’Arles Off Festival, Francja; Photo Diploma Award 2013, Polska. Wystawiał   w kraju i za granicą.

Grzegorz Jarmocewicz

Grzegorz Jarmocewicz – art director of the International Festival Białystok INTERPHOTO, A.D., lecturer, curator, juror of photography competitions. President of the Photography and Multimedia Forum Association.Author of many exhibitions in Poland and abroad, as well as publications about photography. His works can be found in private collections, at the Center for Contemporary  Art ZamekUjazdowski  in Warsaw, Museo Ken Damy in Brescia in Italy, in the Regional Museum in Suwalki and Ludwik Zamenhof Centre in Bialystok.


Grzegorz Jarmocewicz – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Białystok INTERPHOTO, dr sztuki, wykładowca, kurator, juror konkursów fotograficznych. Prezes stowarzyszenia Forum Fotografii i Multimediów. Autor wielu wystaw w kraju i za granicą oraz publikacji nt. fotografii. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Museo Ken Damy w Brescia we Włoszech, w Muzeum Okręgowym w Suwałkach oraz Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Anna Kędziora

Anna Kędziora – visual artist and curator, senior lecturer in the Department of Photography. Participates in creating the Sixth Photography Studio at the University of Arts in Poznań.  Co-organiser of international competition Poznań Photo Diploma Award. Co-curator of photography exhibitions (amongothers , during the 9th Biennale of Photography in Poznań 2015 and festival TIFF in Wroclaw 2016). Curator of one of the exhibitions presented during European Photomonth in Berlin 2016.


Anna Kędziora – dr sztuki, artystka wizualna i kuratorka, adiunkt w Katedrze Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2011 współtworzy międzynarodowy konkurs Poznań Photo Diploma Award. Kuratorka wystaw fotograficznych (m.in. podczas 9 Biennale Fotografii w Poznaniu, 2015, festiwalu TIFF we Wrocławiu, 2016, Europejskiego Miesiąca Fotografii w Berlinie, 2016). Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz na konferencjach w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Walii, Szwecji, na Białorusi,  Litwie i Słowacji.

Sławomir Sikora

Sławomir Sikora – image anthropologist, Ph.D habilitatus, an assistant professor at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology at the University of Warsaw; involved mainly in visual anthropology, city anthropology, anthropology of contemporaneity. Author of books: Photography. Between document and symbol  (2004) and Film and Paradox of visuality. Practising anthropology (2012) and a large number of scientific articles. Co-author of the film Żeby to było ciekawe (2009) and co-editor of the book Disappearing Borders. Anthropologization of Science and Its Discourses (2009). Coordinator of projects completed in 2016: Bottom-up Creation of Culture  (http://kulturaoddolna.pl) and Images of Cultural Diversity and Heritage (https://nafa2015.pl/)


Sławomir Sikora – antropolog obrazu, dr hab., adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW; zajmuje się przede wszystkim antropologią wizualną, antropologią miasta, antropologią współczesności. Autor książek Fotografia. Między dokumentem a symbolem (2004) oraz Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii (2012) oraz sporej liczby artykułów naukowych. Współautor filmu Żeby to było ciekawe (2009) i współredaktor książki Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów (2009). Koordynator zakończonych w 2016 roku projektów: Oddolne tworzenie kultury (http://kulturaoddolna.pl/) i Obrazy różnorodności kulturowej    i dziedzictwa (https://nafa2015.pl/)

Magdalena Świątczak

Magdalena Świątczak – art exhibitions curator, editor of art publications, author of numerous completed grant projects, initiator of many interdisciplinary artistic undertakings. She has realized hundreds of exhibitions of Polish and foreign artists. She also carries out exhibition projects presented at international festivals. She cooperates with many cultural institutions in Poland and abroad. Since 2011, she has been the curator of five galleries, including  renowned FF Gallery and Imaginarium Gallery. She edits art press for Art Museum in Łódź, among others.


Magdalena Świątczak – Kuratorka wystaw, redaktorka wydawnictw o sztuce, autorka wielu zrealizowanych projektów grantowych, inicjatorka wielu interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych. Zrealizowała kilkaset wystaw artystów polskich i zagranicznych. Realizuje projekty wystawiennicze prezentowane podczas międzynarodowych festiwali. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i za granicą. Od 2011 roku jest kuratorem pięciu galerii, w tym renomowanych Galerii FF i Galerii Imaginarium. Redaguje wydawnictwa artystyczne m.in. dla Muzeum Sztuki         w Łodzi.