Title Image

Nassim M. Hadjbenali

RE-FRAME ISLAM

Nassim M. Hadjbenali

Exhibition details

Nassim M. Hadj-Benali, "Re-Frame islam" / BTL Gallery, Kalinowskiego 1 Street.<br> Opening - 18:00.<br> Exhibition available: 13.09 - 20.10.2017, Wed-Fri 08:00 am - 12:00 pm, Thu-Fri 08: 00 am -12:00 pm and 03:30 pm - 07:00 pm; Sat 03:30 pm - 07:00 pm and 1 hour before each Theater performance. Admission free.

RE-FRAME ISLAM

“RE-FRAME ISLAM” is a global independent art project by the artist Nassim Hadjbenali based on the framing theory*. “RE-FRAME ISLAM” is a global independent art project by the artist Nassim Hadjbenali based on the framing theory*. Unlike the media, the project frames are larger and positive. By taking studio portraits of random Muslims smiling inside mosques in the United States and later Germany and then exhibit them in public spaces, the artist moves away from that negative image of Muslims that is repeatedly shown on mass media. The Smile is surely infectious; it travels from a soul to another. Plus, the human brain naturally singles out positive feelings. Our brain rather keeps an image of a smiling face than an awful criminal. <br><br> *Framing theory explained Framing theory is a concept that first emerged in 1974 with Erving Goffman’s book called Frame analysis: An essay on the organization of experience. The basic premise is this “Framing is the process by which a communication source, such as a news organization, defines and constructs a political issue or public controversy” (Nelson, Oxley, & Clawson, 1997, p. 221). And so in this project we look at the negative manner in which media portray Islam and Muslims and try to reverse the image by creating a frame of our own, a positive one.

Nassim M. Hadjbenali

Nassim M. Hadjbenali is an artist photographer currently based in Poland. Nassim is a global soul, and has lived in and traveled to many parts of the world — this worldview shapes his art. One of the youngest working artists in Algeria, he has been awarded for his work and has had his portfolio recognized by the School of the Art Institute of Chicago, University of Central Missouri, and the Art Institute of Boston. Nassim’s work approaches social issues with a touch of sadness, melancholy and wisdom. In one of his most recent conceptual pieces, “Their Daily Life”, The artist recreates a gloomy scene: the point of view of a homeless man in front of the food he prepares daily, from improbable scavenged materials. The work was inspired by the scene “Tabletop Ballet” from the movie “The Gold Rush” by Charlie Chaplin (1926). Child Labor, homelessness, poverty — after addressing all of these social issues in his work, prejudice and intolerance are now his main focus. Moving to the United States was the initial inspiration for his current work — “RE-FRAME ISLAM” By setting up studios inside mosques - in the United States and later Germany - and taking portraits of smiling Muslims, his goal is to unveil the side of Muslims that is never shown in mass media, to correct misconceptions, and enhance emotional intimacy between the viewer and the people photographed. <br> – Statement written and edited by Lauren Cucinotta, Ex- Editor at TED.com –

Wystawa

Nassim M. Hadj-Benali, "Re-frame Islam", Galeria BTL, ul. Kalinowskiego 1.<br> Wernisaż 18:00.<br> Wystawa dostępna: 13.09 – 20.10.2017, Wt-Śr 08:00 – 12:00, Czw-Pt 08:00-12:00 i 15:30 – 19:00, Sob 15:30 – 19:00 oraz na godzinę przed każdym spektaklem. Wstęp bezpłatny.

RE-FRAME ISLAM

“RE-FRAME ISLAM” - jest globalnym niezależnym projektem artysty Nassim’a Hadjbenali, opartym na teorii ramowej* W odróżnieniu od tradycyjnych mediów, projekt porusza się w znacznie wiekszych i bardziej pozytywnych ramach. Wykonując portrety studyjne przypadkowych muzułmanów, uśmiechających się w meczetach w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Niemczech i wystawiając je w miejscach publicznych, artysta usuwa sztywne ramy z negatywnie przedstawianego w mediach obrazu Muzułmanina. Usmiech z pewością jest zaraźliwy; podróżuje z jednej duszy do drugiej. Ponadto ludzki mózg naturalnie wychwytuje pozytywne uczucia. Nasz umysł zachowa raczej obraz uśmiechnięj twarzy, niż okropnego przestępcy. <br><br> Wyjaśnienie teorii ramowej Teoria ramowa jest koncepcją, która pojawiła się po raz pierwszy w 1974 w książce autorstwa Ervinga Goffmana zatytułowanej: Analiza ramowa. Esej o organizacji doświadczenia. Podstawowym założeniem jest to, że: „Ramowanie jest procesem poprzez który źródło informacji, takie jak np. organizacja prasowa, definiuje i tworzy kwestie polityczne lub kontrowersje społeczne” (Nelson, Oxley i Clawson, 1997, str. 221). Tak więc, w tym projekcie zwracamy uwagę na negatywną formę przedstawiania w mediach portretu muzułmanów i staramy się odwrócić ten obraz tworząc naszą własną pozytywną ramę.

Nassim M. Hadjbenali

Nassim M. Hadjbenali  jest artystą fotografem aktualnie mieszkającym w Polsce. Nassim jest obywatelem świata, mieszkał i podróżował do wielu jego zakątków – taki tryb życia kształtuje jego sztukę. Jako jeden z najmłodszych artystów w Algierii, został nagrodzony za swoją pracę, a jego portfolio było uznane przez Instytut Sztuki w Chicago, Uniwersytet Central Missouri i Instytut Sztuki w Bostonie. Projekty Nassima poruszają kwestie społecznie z odrobiną smutku, melancholii i i mądrości. W jednym z jego ostatnich konceptualnych projektów „Ich codzienne życie”, artysta odtwarza ponurą scenę: punkt widzenia bezdomnego człowieka w trakcie przygotowywania sobie codziennego posiłku z nieprawdopodobnych materiałów. Praca była inspirowana sceną „Balet stołowy” z filmu „Gorączka Złota” Charliego Chaplina (1926). Zatrudnianie dzieci do pracy, bezdomność, bieda – po ujęciu tych wszystkich kwestii społecznych w swojej pracy- przyszła kolej na uprzedzenia i nietolerancję. Przeprowadzenie się do Stanów Zjednoczonych było inspiracją do jego obecnego projektu artystycznego– „RE –FRAME ISLAM”. Ustawiając studio fotograficzne wewnątrz meczetów – w USA, a następnie Niemczech - i robiąc portrety uśmiechniętych muzułmanów, za cel obrał sobie pokazanie tej strony islamu, która nigdy nie była prezentowana w mass mediach, zmianę błędnych wyobrażeń i zwiększanie emocjonalnej intymności między widzem, a fotografowanymi ludźmi. <br> -Notatka napisana I zredagowana przez Lauren Cucinotta, byłą edytorkę TED.com