Volunteering
Wolontariat

Become a part of Bialystok Interphoto / Stań się częścią Białystok Interphoto

BIALYSTOK INTERPHOTO NEEDS VOLUNTEERS!

Volunteering among photographs

* Białystok Interphoto is approaching fast.
For more than a month (01/09 – 30/10) Bialystok will host the largest photographic event in Eastern Poland.
Białystok Interphoto is a festival that surprises at every step:
• During the festival’s exhibitions you will be able to see the works of exceptional Polish and international artists,
• Nearly 30 organizations and institutions are involved in the festival,
• There will be more than 50 different activities, mainly 33 photographic exhibitions as well as workshops, film screenings, meetings, lectures and other forms of communication by means of photography and about photography.
• INTERPHOTO activities will be available in more than 20 locations: cultural institutions, universities, educational institutions, housing clubs, cafes, non-governmental institutions and public spaces.


Can you imagine?

And can you imagine taking part in this unique event?
If so, join our volunteer program immediately (check the details below)! If you are hesitating, then remember that willingness and enthusiasm to co-operate is what matters the most. You do not need to know anything about photography or take photographs. You decide in what time frame you want to help us, it can be either 1 hour or 10 hours a week, you can help with one or many events.
We really care about your help and we want to get to know you better. We will try to make the time you spend with as pleasant and beneficial as possible.


As part of your volunteering you will:

• work with interesting, passionate people at a unique cultural event,
• have the opportunity to gain experience and skills related to the realization of a cultural project,
• have the possibility of direct contact with artists,
• participate in the meetings for Festival organizers,
• receive a voluntary agreement and confirmation of volunteering,
• have the opportunity to complete apprenticeship or unremunerated training


To join „Volunteering among photographs” please send us a filled application form available below.

The organizational meeting will take place late August or in the beginning of September (please consider your availability at this time). We will inform you about the details by e-mail or telephone.

If you have any questions, please email:
m.panko@interphoto.pl
Or call us at:
+48 503 990 450


Wolontariat między fotografiami

*Białystok Interphoto zbliża się wielkimi krokami

Przez ponad miesiąc (1.09-30.10.2017) w Białymstoku odbywać się będzie największe wydarzenie fotograficzne we wschodniej Polsce – Białystok Interphoto. Jest to festiwal, który zaskakuje na każdym kroku:
  • na festiwalowych wystawach będzie można obejrzeć prace wyjątkowych artystów i artystek z Polski i zagranicy,
  • w realizowanie festiwalu zaangażowało się niemal 30 organizacji i instytucji,
  • w jego ramach odbędzie się ponad 50 różnych działań, przede wszystkim 33 wystawy fotograficzne , a także warsztaty, pokazy filmowe, spotkania, wykłady i inne formy rozmowy przez fotografię i o fotografii
  • na Interphotowe działania będzie się można natknąć w prawie 20 miejscach: instytucjach kultury, uczelniach wyższych, placówkach oświatowych, klubach osiedlowych, kawiarniach, siedzibach organizacji pozarządowych oraz w przestrzeni publicznej.


Czy potrafisz to sobie wyobrazić?

A czy potrafisz wyobrazić sobie, że jesteś częścią tego wyjątkowego przedsięwzięcia?

Jeśli tak, to niezwłocznie dołącz do naszego programu wolontariackiego (jak to zrobić, znajdziesz poniżej)!
Jeśli się wahasz, to pamiętaj, że do pomocy przy Festiwalu najważniejsze są chęci i zapał do współpracy. Nie musisz znać się na fotografii czy umieć robić zdjęć. Ty decydujesz, w jakim wymiarze godzin nam pomożesz, może być to zarówno 1 godzina jak i 10 godzin tygodniowo, może to być pomoc przy jednym lub przy wielu wydarzeniach.

Bardzo zależy nam na Twojej pomocy i chcemy poznać Cię bliżej. Postaramy się, żeby czas, który z nami spędzisz był dla Ciebie przyjemny i pożyteczny. W ramach wolontariatu zapewnimy Ci:

  • pracę z ciekawymi, pełnymi pasji osobami przy wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym,
  • możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności związanych z realizowaniem projektu kulturalnego,
  • możliwość bezpośredniego spotkania z artystami i artystkami,
  • uczestnictwo w spotkaniach dla organizatorów i organizatorek Festiwalu,
  • podpisanie umowy wolontariackiej i potwierdzenie odbytego wolontariatu,
  • możliwość zrealizowania praktyk lub bezpłatnego stażu.

Aby dołączyć do „Wolontariatu między fotografiami” wyślij nam wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na dole strony.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września (miej na uwadze ten termin). O szczegółach poinformujemy Cię mejlowo lub telefonicznie.

Jeśli masz jakieś pytania, to pisz na adres: m.panko@interphoto.pl lub zadzwoń pod nr: +48 503 990 450.

SUBMISSION FORM / FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko/Name and surname

Data urodzenia / Date of birth

E-mail

Telefon kontaktowy / Phone number

Opisz siebie w kilku zdaniach. (np. Kim jesteś? Jaką jesteś osobą? Co robisz na co dzień?) /
Describe yourself in a few sentences.
 (Who are you? What kind of person are you? What do you do in your life?)

Czy uczestniczyłeś/aś już w realizowaniu jakichś projektów?/ Have you already participated in any projects?
 YES / TAK NO / NIE


Jeśli TAK, to krótko je opisz (jeśli jest ich więcej niż 3 wybierz te, które są Twoim zdaniem najważniejsze), co to za projekty i co w nich robiłeś/aś? /
If YES, describe them briefly (if there are more than 3, select the ones that you think are the most important), what projects were they and what did you do in them?

Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem/wolontariuszką festiwalu Białystok Interphoto? / Why do you want to become a volunteer at the Bialystok Interphoto Festival?

Czy masz jakieś oczekiwania wobec nas? / Do you have any expectations towards us?
 YES / TAK NO / NIE


Jeśli TAK, to jakie? / If YES, then what are they?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez Stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów dla potrzeb procesu rekrutacji, organizacji, oceny, monitorowania programu wolontariackiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że posiadam informacje o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.”.

I hereby agree to the processing of my personal data included in the application by the Association Photography and Multimedia Forum for the purposes of the process of recruiting, organizing, assessment and monitoring of the voluntary program, in accordance with the Act of the 29th August 1997 on the protection of personal data. (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, as amended). At the same time, I declare that I have the information referred to in art. 24 sec. 1 of the Act of the 29th August 1997 on the protection of personal data (unified text of 2002 Journal of Laws No. 101, item 926, as amended.


Zgadzam się. / I agree.