Title Image

GRAND PRIX 2019

REGULAMIN

Grand Prix REGULAMIN

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Grand Prix INTERPHOTO 2019 (dalej w regulaminie nazywany Konkursem).

1.2 Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów – główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019.

1.3 Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

1.4 Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów fotograficznych, które zostaną zaprezentowane na wystawie Grand Prix INTERPHOTO 2019 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019 odbywającego się w Białymstoku. Ponadto z wybranych projektów zostanie wyłoniony Zwycięzca całego Konkursu, który otrzyma nagrodę pieniężną oraz indywidualną wystawę nowego projektu fotograficznego podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2021.

 

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

2.1 Konkurs ma charakter otwarty. Do nadsyłania prac Organizator zaprasza wszystkich fotografów.

2.2 Konkurs nie zakłada żadnych ograniczeń dotyczących tematu i techniki wykonania. Oceniane będą jedynie całe projekty – już zakończone lub będące na ukończeniu. Pojedyncze zdjęcia nie będą przyjmowane. Każdy Uczestnik ma prawo do zgłoszenia tylko jednego projektu.

2.3 Konkurs nie zakłada żadnych ograniczeń co do wieku uczestników. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

2.4 Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres e-mail informacji wysyłanych przez Organizatora (Newsletter).

2.5 Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu organizacji Konkursu, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Dane pozyskane przez serwis są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Możecie zawsze zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości lub poprosić o usunięcie Państwa danych to tzw. prawo do bycia zapomnianym. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować pod adres e-mail: kontakt@interphoto.pl.

2.6 Każdy Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie wybrane przez Organizatorów do pokazu slajdów, wyraża zgodę na jego prezentację w całości lub części podczas Festiwalu INTERPHOTO 2019.

2.7 Każdy Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie wybrane przez Jury do finału, zgadza się na zaprezentowanie nadesłanego projektu na wystawie Grand Prix INTERPHOTO 2019 oraz na publikację projektu w katalogu towarzyszącym Festiwalowi INTERPHOTO 2019.

2.8 Każdy Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie wybrane przez Jury do finału, zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem przy organizowaniu wystawy Grand Prix INTERPHOTO 2019, pokazu slajdów podczas INTERPHOTO 2019, a w szczególności do udostępnienia plików cyfrowych odpowiedniej rozdzielczości do produkcji prac przez Organizatora we wskazanym przez niego terminie.

2.9 Prace wyprodukowane przez Organizatora z przesłanych przez Finalistów plików cyfrowych po wystawie zostaną zniszczone lub na prośbę Autora i pokryciu przez niego kosztów transportu zostaną mu doręczone.

 

§ 3 HARMONOGRAM KONKURSU

3.1 Ogłoszenie Konkursu: 27.05.2019.
3.2 Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do 02.08.2019 do godziny 23:59:59.
3.3 Posiedzenie Jury Konkursu oraz wybór Finalistów do 12.08.2019.
3.4 Powiadomienie Uczestników o wynikach do 20.08.2019.
3.5 Nadsyłanie przez Finalistów plików do druku na wystawę pokonkursową do 01.09.2019.
3.6 Otwarcie wystawy Finalistów oraz ogłoszenie Zwycięzcy Grand Prix INTERPHOTO 2019 odbędzie się 28.09.2019.
3.7 Przegląd portfolio wybranych w Konkursie Uczestników: 28.09.2019.
3.8 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższego harmonogramu, o czym poinformuje na stronie www.interphoto.pl

 

§ 4 NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ

4.1 Nadesłane zgłoszenia konkursowe niezgodne z warunkami niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

4.2 Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 02.08.2019 o godzinie 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

4.3 Zgłoszenie wyłącznie w formie elektronicznej (przez stronę www.interphoto.pl) musi zawierać :
a) wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie www.interphoto.pl,

b) zbiór fotografii (wg wytycznych ze strony www.interphoto.pl) tworzący jeden oddzielny projekt artystyczny spakowany w ZIP o nazwie nazwisko_imię nie większy niż 15 mb.

4.4 Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz nie będą odsyłane przez Organizatora wszelkie nadesłane zgłoszenia nie-elektroniczne (np. odbitki, książki, płyty CD, DVD etc.)

 

§ 5 OCENA PRAC KONKURSOWYCH

5.1 Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

5.2 Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.interphoto.com oraz FB INTERPHOTO (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu z przyczyn losowych).

5.3 Decyzje Jury będą ostateczne.

 

§ 6 NAGRODA
6.1 Spośród projektów zgłoszonych przez Uczestników Jury wyłoni:

6.1.1 Dziesięciu Finalistów Konkursu. Projekty Finalistów Konkursu zostaną zaprezentowane w całości bądź w części podczas wystawy Grand Prix INTERPHOTO 2019 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019 oraz zaprezentowane w Katalogu towarzyszącym Festiwalowi.

W ramach organizacji wystawy Finalistom Konkursu Organizator zapewni między innymi:
– pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład projektu
– montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji wystawy,
Postanowienia dotyczące organizacji wystawy zostaną ustalone w umowach podpisanych pomiędzy Organizatorem a Finalistami Konkursu po rozstrzygnięciu Konkursu.

6.1.2 Z grona dziesięciu Finalistów, w dniu otwarcia wystawy, Jury wyłoni Zwycięzcę Grand Prix INTERPHOTO 2019, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15.000 zł brutto oraz indywidualną wystawę podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2021. Postanowienia dotyczące organizacji wystawy indywidualnej przez Organizatora zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą Konkursu po rozstrzygnięciu Konkursu;

6.1.3 Niektóre projekty Uczestników Grand Prix 2019 zostaną zakwalifikowane do pokazu slajdów prezentowanego podczas INTERPHOTO 2019;

6.1.4 Wybranym Uczestnikom, Organizator zaproponuje nieodpłatny udział w Przeglądzie Portfolio podczas Festiwalu INTERPHOTO 2019.

6.2 Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy ani z pokazem slajdów.

6.3 Finalistom Konkursu Organizator zapewni dwa noclegi dla jednej osoby (Finalisty) podczas głównego weekendu festiwalowego.

6.4 Przychód uzyskany z tytułu nagrody pieniężnej uzyskanej w ramach Konkursu (o której mowa w punkcie 6.1.2) podlega opodatkowaniu. Płatnikiem podatku, który zostanie potrącony od sumy brutto nagrody, jest Organizator Konkursu.

 

§ 7 PRAWA AUTORSKIE I UŻYCIE PRAC PRZEZ ORGANIZATORA

7.1 Wszelkie prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe należą do autora projektu.

7.2 Z chwilą zgłoszenia prac na Konkurs zgłaszający prace oświadcza, że jest twórcą zgłaszanego projektu i posiada do niego nieograniczone prawa autorskie oraz że projekt ten jest wolny od roszczeń osób trzecich.

7.3 Każdy Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie wybrane przez Jury na wystawę lub na pokaz slajdów, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej geograficznie, niepodlegającej wypowiedzeniu, podlegającej zbyciu, na okres 3 lat licencji na korzystanie z przesłanego projektu (w całości lub częściach wybranych przez Organizatora) w celu realizacji i promocji Grand Prix INTERPHOTO 2019 oraz Festiwalu Białystok INTERPHOTO 2019, a w szczególności udziela zezwolenia na jego wystawianie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, wyświetlanie, wykorzystanie w prasie, telewizji, Internecie, katalogu Festiwalu Białystok INTERPHOTO 2019 oraz publikacjach promocyjnych kolejnych edycji Festiwalu na płytach CD/DVD.

7.4 Po upływie trzech lat od zakończenia Festiwalu Białystok INTERPHOTO 2019 nagrodzone wystawą i pokazami projekty będą dostępne w niskiej rozdzielczości na stronie internetowej Organizatora Konkursu w archiwum Festiwalu Białystok INTERPHOTO.

 

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Dokonując zgłoszenia projektu na Konkurs każdy Uczestnik potwierdza, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść swoich prac. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych przez Uczestników prac oraz za ewentualne szkody nią wyrządzone.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie www.interphoto.pl, w mediach społecznościowych INTERPHOTO, prasie tradycyjnej oraz internetowej.

9.2 Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@interphoto.pl.

9.5 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączeni z udziału w Konkursie.

9.6 Przystąpienie uczestnika do Konkursu (nadesłanie Zgłoszenia) jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

9.7 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa polskiego.

9.8 Wszelkie ewentualne spory między Uczestnikami, a Organizatorem rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

9.9 Niniejszy Regulamin jest sporządzony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej