Title Image

Konkurs Fotograficzny

Granice Rzeczywistości

Konkurs Fotograficzny “Granice Rzeczywistości” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok Interphoto 2015, adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

−−−−−

Informujemy, że w dniu 27.10.2015r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, na którym dokonano oceny i wyboru najciekawszych i najlepszych prac w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla uczniów „Granice rzeczywistości”.

WYNIKI KONKURSU:

W kategorii wiekowej: Szkoły podstawowe
Miejsce 1 – Aleksandra Kugler – Cienie
Miejsce 2 – Agata Wasielewska – Prześcieradłowa zjawa 1,2
Wyróżnienia:
Hanna Kasprzycka – Nieskończoność
Gracjan Antonowicz – Duch

W kategorii wiekowej: Gimnazjum
Miejsce 1 – Karolina Kozielska za zdjęcia „W pułapce rzeczywistości” i „Zagubione granice”
Miejsce 2 –  Bartosz Pierściński – Życie bez granic?
Wyróżnienia:
Maria Martyńska – Odbicie
Hubert Żmudziński – Samotność

W kategorii wiekowej: Szkoła ponadgimnazjalna
Miejsce 1 – Nel Tyborska – „Wspomnienia wracają”
Miejsce 2 – Łukasz Jarosz – „Wyłaniam się”

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Z autorami lub ich opiekunami nawiążmy kontakt telefoniczny. W najbliższych dniach również opublikujemy nagrodzone prace na stronie internetowej festiwalu oraz na facebooku. Rozdanie nagród odbędzie się dnia 31.10.2015r. na pikniku podsumowującym Festiwal Interphoto. Rozpoczęcie o godzinie 14:00 w galerii OBUCH, ul. Stołeczna 4/2 w Białymstoku.

REGULAMIN 
Konkurs Fotograficznego „Granice Rzeczywistości”

§ 1

ADRESACI KONKURSU

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

 

§ 2

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest upowszechnianie i propagowanie wśród młodzieży fotografii jako jednej z form wyrazu artystycznego, pogłębianie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wśród uczniów zainteresowań i pasji, zachęcenie do twórczej pracy, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego świata i wykorzystywania fotografii jako artystycznej formy przekazu. Jednocześnie temat konkursu pozwoli na podnoszenie wiedzy i świadomości kulturowej.

 

§ 3

WYMAGANIA KONKURSOWE I TEMATYKA PRAC

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wykonanie indywidualnie (nie grupowo) fotografii związanej z hasłem konkursu.
 2. Interpretacja hasła konkursu – „Granice Rzeczywistości” może być dowolna. Może ono być wiązane z granicą pomiędzy czymkolwiek – dowolnymi elementami realnych i nierealnych przestrzeni.
  (w przypadku niejasności prosimy o kontakt: Wiesław Woronowicz: tel. 504745803).
 3. Prace powinny być wykonane całkowicie samodzielnie przez uczestników konkursu.
 4. Organizator dopuszcza ingerencję programów graficznych w wykonane fotografie.
 5. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy pojedyncze fotografie lub trzy spójne cykle po maksymalnie trzy fotografie w każdym.

 

§ 4

FORMAT PRAC I SPOSÓB DOSTARCZANIA

Prace zgłaszane na konkurs mogą być dostarczone dwoma sposobami:

Sposób I. 

1. W formie odbitki o rozmiarach minimum 20x30cm. Prace powinny być podpisane na odwrocie Imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy. W przypadku cykli trzech zdjęć dodatkowo na odwrocie każdego musi się znaleźć numer określający kolejność zdjęcia w cyklu (1, 2, 3).

2. Do prac należy załączyć kartę zgłoszenia podpisaną przez rodziców/opiekunów ucznia.

3. Fotografie należy dostarczyć w zaklejonej kopercie (lub innym opakowaniu) z napisem „Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny” do dnia 14 października 2015r. na adres organizatora:

Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-063 Białystok

Sposób II.

 1. Fotografie można również przysyłać do dnia 14 października 2015rna adres e-mail w.woronowicz@interphoto.pl  zachowując opisane niżej zasady.
 2. Zdjęcia mogą być przesyłane jako załącznik w ilości jednego zdjęcia w jednym e-mailu.
 3. Każdy e-mail powinien zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko autora zdjęcia, tytuł zdjęcia. W przypadku zgłaszanych cykli również numer danego zdjęcia w cyklu (1,2,3) oraz obowiązkowo numer telefonu do kontaktu. Prosimy o podawanie również kategorii wiekowej autora (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Kategorię wiekową liczymy wg stanu na miesiąc wrzesień 2015.
 4. Prosimy o przesyłanie zdjęć w oryginalnym rozmiarze lub zachowanie zdjęć w oryginalnych rozmiarach. Organizator konkursu wyróżnione prace będzie drukował w celu prezentacji ich na wystawie.
 5. Autorzy wyróżnionych prac będą proszeni telefonicznie o dostarczenie pisemnych kart zgłoszenia wg wzoru w załączniku (Załącznik 1).

 

§ 5

KRYTERIA OCENY PRAC

Ocenie podlegać będą tak elementy jak:

Ogólne wrażenie artystyczne, spójność pracy z hasłem konkursu, zawartość merytoryczna, pomysłowość i nowatorstwo, staranność wykonania.

 

§ 6

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas Festiwalu Fotografii Białystok Interphoto 2015 na wystawie, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej festiwalu www.interphoto.pl.
 3. Prace konkursowe oceni profesjonalna komisja powołana przez organizatorów.
 4. Jury biorąc pod uwagę kryteria oceny prac, przyzna nagrody główne i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
 5. Decyzja jury w sprawie przyznania nagród i wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 6. Dostarczenie prac do konkursu wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace nadesłane sposobem I mogą być zwrócone autorom po zakończeniu festiwalu. Można będzie je odbierać w siedzibie organizatora w terminie od do 31.12.2015r.
 2. Prace przysyłane sposobem II i drukowane przez organizatora (na jego koszt) – nie są zwracane.
 3. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
 5. Akceptacja regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu prezentacji wyników konkursu, wystawy prac i promocji Festiwalu Białystok Interphoto.
 6. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Ferstiwalu www.interphoto.pl.
 8. Laureaci i opiekunowie zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wystawy prac i rozdania nagród. 
 9. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie: OSOBA DO KONTAKTU: Wiesław Woronowicz, tel. 504745803