Title Image

ISTVÁN HALÁS

ISTVÁN HALÁS

Exhibition details

István Halász, "Visual basics", Foyer Forum Gallery of BOK, Legionowa 5 Street. <br> Opening: 14.09 at 06:00 pm<br> Exhibition available: 14.09 – 15.10.2017. Exhibition is open during the working hours of Forum Cinema (02:00 pm – 08:00 pm) or Earlier by the telephone appointment (phone +48 85 746 13 22). Admission free.

Visual basics

The selection of István Halász' huge artistic output is not one of the easiest. Neither description of his activity in recent years. One can only say that all his work is contained in a multilayered interweaving narrative, which is contained in the several dozen images that are in our memory. Psychological portraiture, relationships with the environment and his sensitivity to architecture, references to art history (often referred to other artists) make István Halász not unequivocal assessment. At the same time the clear fragments of personal mythology and the reach of autobiographical threads hinder the intangible intellectual message of his photographic fascination. All of István Halász' photographs have something of an understatement, but they also contain a specific atmosphere, to citing here the classical definition of Benjamin's "aura." Photos taken like as if by chance, without any reporter's fury, allow us to immerse ourselves in time and space, not only visible on the photographic print or print. The only coherent feature of Halász's work is probably the kind of melancholy that pervades the reality of the artist's archives. His work is an attempt to share this melancholy with us, but in such a way that everything is not obvious and named - just as it is in his photographs. <br><br> Marek Grygiel

ISTVÁN HALÁSZ

Born in Budapest in 1954. Freelance photographer, working and teaching in Budapest. Since the beginning of the 70’s dealt with art and photography, making portraits, townscapes and landscapes, books, films and videoworks. His work belong more to the experimental and artstistic part of the photographic field, balancing between the avant-garde and the traditional tendencies. Member of the Hungarian Artist’s Union and the Union of Hungarian Photographers. Paticipant of many solo exhibitions in Hungary and abroad (mainly in Europe). Recepient of the prestigious Balogh Rudolf Award from the Hungarian State in 2001.

Exhibition curator

Marek Grygiel - art historian, 1990-2015 photography curator in the Centre of Contemporary Art in Warsaw. Expert in portfolio reviews at numerous national and international photography festivals, such as Mesac Fotografie-Bratislawa, Fotofest-Houston, Image Festival-Aarhus, Photo Festival-Kaunas, Krakow Photomonth Festival, Photofestival Łódź, and many other. Curator of numerous exhibitions in Poland and abroad. Founder and editor of photographic journal FOTOTAPETA (online version in the last several years). Cooperated with, among others, Images, European Photography, Foto, Exit, Photography, Sztuka.pl, Imago. Photoeditor for Gazeta Wyborcza. Honorary member of ZPAF and member-correspondent of Deutsche Fotografische Akademie.

Wystawa

István Halász, "Podstawy widzenia", Galeria Foyer Forum, BOK, ul. Legionowa 5. <br> Wernisaż: 14.09 o godz. 18:00. Wystawa dostępna: 14.09 – 15.10.2017. Wystawa czynna w godzinach pracy kina Forum (14.00-20.00) lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 85 746 13 22). Wstęp wolny.

István Halász

Wybór prac z bogatej twórczości Istvána Halásza nie należy do najłatwiejszych. Ani tym bardziej opisanie jego działalności w ostatnich latach. Można jedynie powiedzieć, że cała jego twórczość zawiera się w wielowątkowej przeplatającej się narracji, która zawarta jest w tych kilkudziesięciu obrazach jakie zostają w naszej pamięci. Psychologizujący portret, związki z otoczeniem i uwrażliwienie na architekturę, odniesienia do historii sztuki (często przywoływana twórczość innych artystów) powoduje, że całość dokonań Istvána Halásza nie poddaje się jednoznacznym kwalifikacjom. A do tego jeszcze wyraźne odłamki osobistej mitologii i sięganie do wątków autobiograficznych utrudnia i gmatwa intelektualne przesłanie jego fotograficznych fascynacji. Wszystkie fotografie Halásza mają w sobie coś z niedopowiedzenia ale zawierają jednocześnie specyficzny klimat, tę – by przywołać w tym miejscu klasyczną już definicję Benjamina - „aurę”. Zdjęcia zrobione jakby przypadkiem, bez żadnej reporterskiej zaciętości pozwalają nam zanurzyć się w czasie i przestrzeni, nie tylko tej uwidocznionej na fotograficznej odbitce czy wydruku. Tą jedyną spajającą cechą twórczości Istvána Halásza jest zapewne rodzaj melancholii, który przenika rzeczywistość zapisaną w archiwum artysty. Jego twórczość to próba podzielenia się z nami tą melancholią , ale w taki sposób, by nie wszystko było oczywiste i nazwane po imieniu – podobnie jak to się dzieje na jego fotografiach. <br>Kurator wystawy <br>Marek Grygiel

István Halász

Urodził się w 1954 roku w Budapeszcie, gdzie mieszka i pracuje. Niezależny fotograf oraz wykładowca. Od początku lat siedemdziesiątych zajmuje się sztuką i fotografią, wykonując portrety, zdjęcia miast i krajobrazu. Jest też autorem książek, filmów oraz projektów wideo. Jego prace należą raczej do eksperymentalnej i artystycznej części nurtu fotograficznego, balansując pomiędzy awangardą, a tradycyjnymi tendencjami. Członek Związku Węgierskich Artystów i Związku Fotografów Węgierskich. Autor i uczestnik licznych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych na Węgrzech oraz za granicą (gł. Europa). Laureat prestiżowej nagrody - Balogh Rudolf, przyznanej przez państwo węgierskie.

Kurator wystawy

Marek Grygiel. <br>Historyk sztuki, kurator programu fotografii 1990-2015 w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Ekspert wielu przeglądów portfolio na festiwalach międzynarodowych i krajowych jak Mesac Fotografie – Bratislava, Fotofest – Houston, Image Festival-Aarhus, Photo Festival – Kaunas, Miesiąc Fotografii – Kraków, Fotofestiwal Łódź i inn.. Kurator wielu wystaw w kraju i za granicą. Założyciel i redaktor pisma fotograficznego FOTOTAPETA (od kilku lat wersja internetowa). Współpracował m.in. z Images, European Photography, Foto, Exit, Fotografia, Sztuka.pl., Imago. Fotoedytor Gazety Wyborczej. Członek honorowy ZPAF, i członek – korespondent Deutsche Fotografische Akademie.