Title Image

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Informujemy, że posiadamy Państwa dane w postaci imienia, nazwiska, adresu, numerów telefonów i adresu mailowego, które zgodziliście się nam podać, by otrzymywać newsletter lub przy zgłoszeniach na konkursy, warsztaty, przeglądy portfolio i wystawy.

Dane pozyskane przez serwis są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Możecie zawsze zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości lub poprosić o usunięcie Państwa danych to tzw. prawo do bycia zapomnianym. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować pod adres e-mail: kontakt@interphoto.pl.

Informacje o polityce prywatności

1. Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które przekazujesz lub przekazałeś już Forum Fotografii i Multimediów w celu uzyskania informacji o wydarzeniach przez nas organizowanych (newsletter), udziału w warsztatach, konkursach, przeglądach portfolio lub rejestracji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Białystok INTERPHOTO.

2. Właścicielem i operatorem serwisu jest stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów (FFiM), adres: ul. Warszawska 6/34, 15-063 Białystok, wpisana do KRS, pod nr 0000395724, numer NIP: 9662077880, numer REGON: 200629370. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).

3. Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby fizycznej, która może w sposób jednoznaczy zostać zidentyfikowana na podstawie tych danych. W szczególności są to imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej lub płatniczej. Identyfikacja może nastąpić tylko na podstawie tych danych lub w połączeniu z innymi danymi, które znalazły się w inny sposób w posiadaniu administratora danych.

4. Dane osobowe są gromadzone wówczas gdy sam je nam podajesz w formie mailowej, telefonicznej lub listownie w ramach organizowanych działań przez FFiM.

5. Dane osobowe są wykorzystywane w przypadkach gdy:

 • przy rejestracji na warsztaty, przeglądy portfolio, spacery fotograficzne wykorzystujemy: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania,
 • przy rejestracji na Grand Prix festiwalu Białystok INTERPHOTO wykorzystujemy: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania,
 • przy rejestracji na festiwal Białystok INTERPHOTO wykorzystujemy: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania,
 • przy wysyłaniu newslettera wykorzystujemy: imię i nazwisko, e-mail.

6. Dane są przechowywane i wykorzystywane do czasu realizacji danego celu. Zgoda na wykorzystanie danych w przypadku newslettera jest wykorzystywana do odwołania. W celu usunięcia danych z naszej bazy należy skontaktować się pod adres e-mail: kontakt@interphoto.pl. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z Twoich danych osobowych w inny sposób najpierw skontaktujemy się z Tobą z prośbą o zgodę.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do:

 • żądać do usunięcia swoich danych osobowych
 • żądać korekty swoich danych osobowych
 • żądać dostępu do swoich danych osobowych
 • żądać ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych
 • żądać przeniesienia danych osobowych
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • wycofać zgodę, wówczas należy się skontaktować na kontakt@interphoto.pl lub listownie na adres FFiM ul. Warszawska 6/34, 15-063 Białystok

 

8. FFiM chroni twoje dane poprzez:

 • niezatrzymywanie i niegromadzenia nadmiernej ilości danych,
 • bezpieczne przechowywanie i niszczenie
 • ochronę danych osobowych przed ich utratą, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem, oraz przez zapewnienie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych

 

9. Gdy korzystasz z naszego serwisu, przeglądarka zapisuje pliki cookies (tzw.„ciasteczka”).