Title Image

GRAND PRIX

Białystok Interphoto 2017 Grand Prix
YOU ARE WELCOME TO PARTICIPATE IN THE FIRST EDITION
OF BIALYSTOK INTERPHOTO GRAND PRIX 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji BIALYSTOK INTERPHOTO GRAND PRIX 2017!

Grand Prix INTERPHOTO 2017 is an international photography competition with an aim to promote the best photography projects from all over the world. The first edition of Grand Prix INTERPHOTO 2017 accompanies the 3rd edition of the International Photography Festival Białystok INTERPHOTO 2017. The best photography projects selected by an independent international Jury, consisting of experts on contemporary photography, will be presented at the Grand Prix INTERPHOTO 2017 exhibition in Białystok in September 2017 during the INTERPHOTO 2017 festival. The winner will get a cash award and an invitation to a solo exhibition during the next INTERPHOTO 2019 Festival. The Open Call ends on 1st July 2017.


Grand Prix INTERPHOTO 2017 to międzynarodowy konkurs fotograficzny promujący najlepsze projekty fotograficzne z całego świata. Pierwsza edycja Grand Prix INTERPHOTO 2017 towarzyszy trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017. Najlepsze z nadesłanych projektów fotograficznych wybrane przez międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzą eksperci z różnych dziedzin fotografii współczesnej, zaprezentowane będą podczas wystawy Grand Prix INTERPHOTO 2017 w Białymstoku we wrześniu 2017 podczas Festiwalu INTERPHOTO 2017. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną oraz zaproszenie do indywidualnej wystawy podczas kolejnej edycji Festiwalu INTERPHOTO 2019. Zgłoszenia można nadsyłać do 1 lipca 2017.

Jury

Markus Hartmann

Markus Hartmann (1962) publisher, curator, author, agent. Director Hartmann Projects, Hartmann Books, Stuttgart. Trained artbook publishing at Verlag Gerd Hatje and studied at Stuttgart Media University afterwards, from 1990 until 2013 publishing director photography and contemporary art at Hatje Cantz Publishers. Started Hartmann Projects with his wife Angelika Hartmann in 2013 and Hartmann Books in 2016, a company for curating, exhibition organisation and publishing photography and art books. Occasional contributor to magazines and blogs, writing on photography and book related themes. Curated shows for the Rencontres d’Arles with Markus Brunetti (2015) and Alfred Seiland – Imperium Romanum (2016). Currently working on exhibitions with Peter Bialobrzeski, Alfred Seiland, Ingar Krauss, lives in and works from Stuttgart

 

http://www.hartmannprojects.com/

 

Markus Hartmann (1962) wydawca, kurator, autor, agent. Dyrektor Hartmann Projects, Hartmann Books w Stuttgarcie. Swoją karierę wydawniczą rozpoczął w Verlag Gerd Hatje a następnie studiował na Akademii Multimediów w Stuttgarcie. Od 1990 do 2013 roku dyrektor departamentu fotografii i sztuki współczesnej w wydawnictwie Hatje Cantz.. Pracę z Hartmann Projects rozpoczął wraz z żoną Angelika Hartmann w 2013 roku, a z Hartmann Books w 2016 roku, firmami zajmującymi się kuratorstwem, organizacją wystaw i publikowaniem fotografii oraz wydawaniem książek artystycznych. Sporadycznie udziela się w czasopismach i na blogach internetowych, pisząc na tematy związane z fotografią i książkami fotograficznymi. Był kuratorem pokazu dla Rencontres d’Arles z Markusem Brunettim (2015) i Alfredem Seilandem – Imperium Romanum (2016). Obecnie pracuje nad wystawami z Peterem Białobrzeskim, Alfredem Seilandem, Ingarem Kraussem, mieszka i pracuje w Stuttgarcie.

Mindaugas Kavaliauskas

Mindaugas Kavaliauskas is a curator, consultant, publisher of photography.
In 2004 he founded KAUNAS PHOTO festival, that he has been directing ever since. KAUNAS PHOTO is the longest-running art photography festival in the Baltic states. It focuses on works of emerging photographers and great underexposed photography from all over the world. Mindaugas Kavaliauskas was studying photography and art history in Kaunas Vytautas Magnus Universty, Ecole Nationale de la Photographie in Arles, ENSB-A Paris and UNIL Lausanne. He was interning at the Rencontres d’Arles and Musee de l’Elysee, Lausanne. Consequently, he has been teaching photography in different universities, schools and consulting artists. He has curated a number of exhibitions in photographic festivals, galleries, museums in Europe and Asia – Pacific region: FotoGrafia (Rome), Fotohonap (Budapest), Photaumnales (Beauvais, France), Photodemer (Vannes, France), Backlight (Tampere, Finland), Pingyao and Lishui festivals (China), Auckland festival of photography (New Zealand) etc. He reviews portfolios in festivals, such as Fotofest (Houston), Atlanta Celebrates Photography (USA), Photo Espana (Madrid), Eyes-On (Vienna), numerous others, including the domestic portfolio review competition KAUNAS PHOTO STAR.

 

http://www.kaunasphoto.com

 

Mindaugas Kavaliauskas jest fotografem, kuratorem, konsultantem, wydawcą.
W 2004 roku stworzył i do dziś jest dyrektorem festiwalu fotografii KAUNAS PHOTO. Jest to najdłużej działający festiwal fotografii artystycznej w krajach bałtyckich. Skupia się on na pracach wschodzących fotografów i mało znanych fotografiach z całego świata. Mindaugas Kavaliauskas studiował fotografię i historię sztuki na Uniwersytecie Kaunas Vytautas Magnus, Ecole Nationale de la Photographie w Arles, ENSB-A Paryż i UNIL w Lozannie. Odbywał staż w Rencontres d’Arles i Musee de l’Elysee w Lozannie. Wykłada fotografię na różnych uniwersytetach, w szkołach artystycznych i jest konsultantem ds. sztuki. Był kuratorem licznych wystaw na festiwalach fotograficznych, w galeriach, muzeach w Europie i Azji: FotoGrafia (Rzym), Fotohonap (Budapeszt), Photaumnales (Beauvais, Francja), Photodemer (Vannes, Francja), Backlight (Tampere, Finlandia), festiwale fotograficzne w Pingyao i Lishui (Chiny), festiwal fotografii w Auckland (Nowa Zelandia) itd. Recenzuje portfolia podczas festiwali, takich jak Fotofest (Houston), Atlanta Celebrates Photography (USA), Photo Espana (Madryt), Eyes-On (Wiedeń), i innych, w tym krajowy konkurs przeglądu portfolio KAUNAS PHOTO STAR.

Anna Kędziora

Anna Kedziora (PhD), visual artist and curator, assistant professor and the head of part-time studies in the Photography Department at the University of Arts in Poznan, Poland. Co-founder and manager of an international photography competition Poznan Photo Diploma Award (since 2011). Curator of photography exhibitions (among others: during Photokina Academy in Cologne, DE, 2014; the 9th Photography Biennale in Poznan, PL 2015 and TIFF festival in Wroclaw, PL 2016, European Month of Photography in Berlin, DE, 2016. Presented her works in several individual and group exhibitions and conferences in Poland, Germany, Spain, Greece, Wales, Sweden, Belarus, Lithuania and Slovakia. Her research and artworks embrace: photography and language, photography and memory, tensions between nature and culture, nature embedded in history, landscape and power.

 

Anna Kędziora (1982) dr sztuki, artystka wizualna i kuratorka, adiunkt w Katedrze Fotografii oraz kierownik studiów niestacjonarnych na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2011 współtworzy międzynarodowy konkurs Poznań Photo Diploma Award. Kuratorka wystaw fotograficznych (m.in. podczas Photokina Academy w Kolonii/2014, 9 Biennale Fotografii w Poznaniu/2015, festiwalu TIFF we Wrocławiu/ 2016, Europejskiego Miesiąca Fotografii w Berlinie/2016). Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz na konferencjach w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Walii, Szwecji, na Białorusi, Litwie i Słowacji. Prowadzone przez nią badania i działania artystyczne obejmują zagadnienia relacji fotografii i języka, fotografii i pamięci, napięć na styku natury i kultury, natury uwikłanej w historię, krajobrazu i władzy.

Thomas Licek

Thomas Licek

Born 1963 in Vienna/Austria. Working as an Art Manager since 1991, he is organizing the Month of Photography in Vienna since its first edition in 2004. Since 2008 Managing Director of Eyes On – Month of Photography Vienna, he is currently also President of the European Month of Photography (EMOP), an international network including festivals in Athens, Berlin, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Luxembourg, Paris, and Vienna.

 

http://www.eyes-on.at

http://www.europeanmonthofphotography.com

 

Thomas Licek
Urodzony w 1963 w Wiedniu / Austria. Pracuje jako kierownik artystyczny od 1991, jest organizatorem Miesiąca Fotografii w Wiedniu, od czasu jego pierwszej edycji w 2004 roku. Dyrektor Zarządzający Eyes On – Miesiąc Fotografii w Wiedniu od 2008 roku, obecnie również pełni funkcję Prezesa Europejskiego Miesiąca Fotografii (EMOP), międzynarodowej sieci festiwali w Atenach, Berlinie, Bratysławie, Budapeszcie, Lublanie, Luksemburgu, Paryżu i Wiedniu.

Gabriella Uhl

Gabriella Uhl, PhD (1970), art historian, curator, she is currently the docent of Art History and Theory department Kaposvár University and Metropolitan University, Budapest. Graduated first history and literature (MA) at the Eötvös Lóránd University (Budapest), writing her PhD thesis about the Central-European baroque literature. She studied economic at the Corvinus (Economical and Technical) University (Budapest) and graduated art history (MA) at Eötvös Lóránd University (Budapest). She worked as a researcher at the Hungarian Academy of Science afterwards as a chief curator of the Ernst Museum. She spent four years in Baltic States working as a correspondent of the leading Hungarian art magazines and research fellow of the Contemporary Art Center (Tallinn, Riga). She was the curator of the Hungarian Pavilion at Venice Biennale, 2013. She is working as an art critic and free-lance curator as well. She was the curator of Month of Photography (Budapest, Hungary) in 2012 and 2014, and the member of the curatorial board of European Month of Photography. As a researcher she specialized on the marginal and gypsy art. She is the author of many publications on the contemporary Hungarian and Central-European art scene.

Gabriella Uhl , dr. (1970), historyk sztuki, kurator, obecnie jest docentem w Departamencie Historii Sztuki i Teorii Akademii Kaposvár i Uniwersytetu Metropolitalnego w Budapeszcie. Ukończyła historię i literaturę na uniwersytecie w Eötvös Lóránd (Budapeszt), pisząc pracę doktorską na temat środkowo-europejskiej literatury barokowej. Studiowała ekonomię na Uniwersytecie Corvinus (ekonomicznym i technicznym) w Budapeszcie oraz ukończyła historię sztuki na uniwersytecie w Eötvös Lóránd (Budapeszt). Wcześniej pracowała jako naukowiec w Akademii Nauk na Węgrzech,a następnie jako główny kurator Muzeum Ernst. Spędziła cztery lata w krajach bałtyckich, pracując jako korespondent wiodących węgierskich czasopism i jako pracownik naukowy w Centrum Sztuki Współczesnej (Tallin, Ryga). Była kuratorem Pawilonu Węgierskiego na Biennale w Wenecji w 2013 roku. Pracuje również jako krytyk sztuki i kurator niezależny. Była kuratorem Miesiąca Fotografii (Budapeszt, Węgry) w 2012 i 2014 r., a także członkiem kuratorskiej rady Europejskiego Miesiąca Fotografii. Jako naukowiec specjalizowała się w sztuce marginalnej i cygańskiej. Jest autorem wielu publikacji na temat współczesnej węgierskiej i środkowo-europejskiej sceny sztuki.

Regulamin / Regulations