Title Image

Jan Pohribný

Lost in Paradise

Jan Pohribný

Exhibition details

Jan Pohribný, "Lost in Paradise", Gallery SPODKI, Świętego Rocha 14 Street.<br> Opening: 15.09.2017 at 07:00 pm.<br> Exhibition available: 15.09 - 13.10.2017, Mon - Fri 08:00 am - 06:00 pm, free admission.

Lost in Paradise

Where a border of paradise is? Do we need a passport to cross it or a belief that we belong there essentially, that we still have a hope that even after an endless series of sins we have committed since expulsion, we may return there once, is enough? A photograph may be a very good tool or even better a way to both self-knowledge and self-improvement. And if this word is to change, if we are to rediscover paradise, then we must start first of all with ourselves. I tried to express my search for roots, origin and sense of being in the New Stone Age, in my probably most extensive cycle, where I dealt with the relationship to our past, spirituality on Earth as a living creature. Structures or my installations interpreting sacred places of a so called megalithic culture represent a core of this cycle. Maybe, this culture was the last manifestation of a man when his structures, interferences with the nature – environment, fitted organically and even as if they have “grown” there naturally since ancient times. I did not use depiction of a man, but his presence is obvious in cultish places. It is the energy connecting us, the Universe and the Earth.

Jan Pohribný

Jan Pohribný (born 1961 in Prague) studied at FAMU (1981-86) and he has been working as an independent visual artist since 1986. He is mostly involved in advertisement and illustration art photography in parallel to his free performance. He is a member of the Association of Professional Photographers and the Prague House of Photography (FotoForum Prague today). He was a pedagogue at the Institute of Creative Photography at Silesian University in Opava from 1998 to 2013. He is a leader of a number of workshops both at home and abroad (he has regularly been lecturing in Finland and Norway for last ten years). He had more than 50 solo exhibitions both at home and abroad and participated in more than a hundred of group exhibitions. His photos are represented in significant collections in USA, France, Switzerland, China, and the Czech Republic.

Wystawa

Jan Pohribný, "Zagubiony w raju", Galeria SPODKI, ul. Świętego Rocha 14. <br>Wernisaż: 15.09.2017 o godz. 19:00.<br> Wystawa dostępna: 15.09 – 13.10.2017, Pn - Pt 08:00 – 18:00, wstęp bezpłatny.

Zagubiony w raju

Gdzie jest granica raju? Czy potrzebujemy paszportu, by ją przekroczyć, czy wystarczy wiara w to, że tam przynależymy, że ciągle mamy nadzieję, iż nawet po nieskończonej ilości popełnionych grzechów od wygnania, możemy tam powrócić? Fotografia może być bardzo dobrym narzędziem lub nawet
lepiej: sposobem na samopoznanie i samodoskonalenie. A jeśli to słowo ma ulec zmianie, jeśli chcemy na nowo odkrywać raj, musimy przede wszystkim zacząć od siebie. Starałem się wyrazić moje poszukiwania korzeni, pochodzenia i poczucia bycia w Nowym Wieku Kamienia, prawdopodobnie najbardziej rozległym cyklu, w którym zajmowałem się relacją z przeszłością, duchowością, na planecie Ziemia jako żyjącą istotą. Podstawą tego cyklu są struktury lub moje instalacje interpretujące święte miejsca tzw. kultury megalitycznej. Być może, kultura ta była ostatnią manifestacją człowieka kiedy jego struktury, ingerencje w przyrodę – środowisko, organicznie się wpasowywały, a nawet jakby "wyrosły" naturalnie od czasów starożytnych. Nie używałem wyobrażenia człowieka, ale jego obecność jest oczywista w kulturowych miejscach. To energia łącząca nas, Wszechświat i Ziemię.

Jan Pohribný

Jan Pohribný (ur. 1961 w Pradze) studiował w FAMU (1981-86) i od 1986 roku pracuje jako niezależny artysta wizualny. Równolegle do swojej wolnej twórczości, zajmuje się głównie fotografią reklamową i ilustracyjną Jest członkiem Stowarzyszenia Zawodowych Fotografów i Praskiego Domu Fotografii (dzisiaj FotoForum Praga). Był pedagogiem w
Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie w latach 1998 - 2013.
Prowadził wiele warsztatów zarówno w kraju, jak i za granicą (regularnie wykładał w Finlandii i Norwegii przez ostatnie dziesięć lat). Miał ponad 50 indywidualnych wystaw zarówno w kraju, jak i za granicą oraz brał udział w
ponad stu wystawach grupowych. Jego zdjęcia znajdują się w znaczących kolekcjach w USA, Francji, Szwajcarii, Chinach i Czechach.