Title Image

Krzysztof Ligęza

Trees-Shadows-Dreams

Krzysztof Ligęza

Exhibition details

Krzysztof Ligęza "Trees-Shadows-Dreaming", Gallery of the Medical University Library in Bialystok (Branicki Palace).<br> Opening: 18.09.2017 at 06:00 pm.<br> Exhibition available: 18.09 - 14.10.2017, in September Mon-Fri 08:00 am - 04:00 pm.<br> In October Mon-Thu 08:00 am - 08:00 pm, Fri 08:00 am - 04:00 pm, Sat 09:00 am - 02:00 pm, free admission.

Obligatory questions and hidden confessions

Anyone, who treats photography as a form of art, which is spiritual growth, should answer the question: what are and how are archetypes manifested? Such assumption is the base of the exhibition of Krzysztof Ligęza work entitled " Trees-Shadows-Dreaming" (2009-2014), which, as a cycle and a living being, is still following its mysterious rhythm and is a subject of permutations. What is the meaning of this cycle and the form of expression used in it? What is its idea? It largely speaks of directing the attention and the feelings of the photographer to the sphere of the landscape, where the unexpected forms, signs, and manifestations of the pre-images appear. They inform us about the "entrances" and passages, the beginning and the end; the final things. Nature as a tragic field of the never-ending cycle of birth, death and resurrections, the bridge to the higher worlds, was already intriguing to the Romantics. In many respects, the photography of Ligęza is very classic, when it comes to analyzing the used means of expression, but there are important traces of the influence of surrealism and even conceptualism. What is the purpose of such form and its expression? Individual images are contemplative in their tone. We receive a fragmentary sketch, a sequence of symbolic questions about the nature of the world and ourselves. The window through which we look is the author's spirituality. I am impressed by Krzysztof Ligęza's work set. It is a kind of photography that is unpopular today, also relating to religious aspects. I see references to the photography of, among others. Ansel Adams, Edward Weston, Minor White, Paul Strand, which is absent in the Polish tradition, as well as the continuation of photography as understood and done by Staszek Woś and his followers from PAcamera Club. It is also a rare example of photogenic quality, such as is used by such authors as Marian Schmidt and Bogdan Konopka. <br><br> Krzysztof Jurecki

Krzysztof Ligęza

Born in 1979. In his work mainly interested in the symbolic dimension of reality, as well as relation: man-nature-sacred. Mostly focused on landscape (as the most open physical and semantic field) but does not avoid any other -scapes. Author & participant of solo & group exhibitions shown in Poland and the United Kingdom. <br>www.krzysztofligeza.com

Exhibition Curator

Krzysztof Jurecki, born in 1960. Art historian, curator (e.g. exhibitions of Joseph Beuys, Zofia Rydet, Jan Saudek, Erwin Olaf, Diane Ducruet, Katerina Mistal) and lecturer of history of photography. Between 1985-2006 worked in Museum of Art in Łodź: Head of Department of Photography and Visual Arts (1998-2005). <br>Author of an art blog: www.jureckifoto.blogspot.com<br> www.omniekrzysztofjurecki.blogspot.com

Wystawa

Krzysztof Ligęza „Drzewa-Cienie-Śnienie”, Galeria Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Pałac Branickich). <br>Wernisaż: 18.09.2017 o godz. 18:00 <br> Wystawa dostępna: 18.09 – 14.10.2017 , we wrześniu pn.-pt. 08:00-16:00.<br> W październiku: pn.-czw: 08:00-20:00, pt 08:00-16:00, sob 09:00-14:00, wstęp bezpłatny.

Obowiązkowe pytania i skryte wyznania

Każdy, kto traktuje fotografię, jako formę sztuki, czyli rozwoju duchowego, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: czym są i jak manifestują się archetypy? Takie założenie ma ekspozycja prac Krzysztofa Ligęzy pt. "Drzewa-Cienie-Śnienie" (2009-2014), która jako cykl i żywy wytwór nadal toczy się się swoim tajemniczym rytmem, podlegając permutacjom. O czym świadczy ten cykl i zastosowana w nim forma wyrazu? Jaka jest jej idea? W dużej mierze zaświadcza o skierowaniu uważności i uczucia fotografującego na sferę krajobrazu, w której ukazują się nieoczywiste formy, znaki i przejawy praobrazów. Informują nas one o „wejściach” i pasażach, początku i końcu, rzeczach ostatecznych. Natura jako tragiczne pole nieustającego cyklu narodzin, śmierci oraz zmartwychwstań, pomost ku światom wyższym, intrygowała już romantyków. Fotografia Ligęzy pod wieloma względami jest bardzo klasyczna, jeśli analizować zastosowane tutaj środki wyrazu, ale widać w niej istotne ślady oddziaływania surrealizmu, a nawet konceptualizmu. Czemu służy tak pojmowana forma i jej wyraz? Poszczególne obrazy mają charakter kontemplacyjny. Otrzymujemy fragmentaryczny szkic, sekwencję symbolicznych pytań o naturę świata i nas samych. Oknem, przez które patrzymy jest duchowość autora. Jestem pod wrażeniem zestawu prac Krzysztofa Ligęzy. Jest to rodzaj fotografii dziś niepopularnej, także o aspektach religijnych. Dostrzegam nawiązania do nieobecnej w polskiej tradycji fotografii spod znaku m.in. Ansela Adamsa, Edwarda Westona, Minora White’a, Paula Stranda, a także kontynuację fotografii tak, jak rozumiał i tworzył ją Staszek Woś oraz jego kontynuatorzy z PAcamera Club. To także rzadki przykład fotografii o jakości fotogenicznej, jaką praktykują w swej twórczości tacy autorzy, jak Marian Schmidt czy Bogdan Konopka. <br> <br> Krzysztof Jurecki

Krzysztof Ligęza

Rocznik 79. W swych zainteresowaniach skupia się wokół symbolicznego wymiaru rzeczywistości oraz relacji: człowiek-natura-sacrum. Najczęściej fotografuje krajobraz, jako pole niezwykle otwarte (zarówno fizycznie, jak i semantycznie), ale nie stroni od innych obrazów. Autor i uczestnik wystaw prezentowanych w Polsce i Wielkiej Brytanii.<br>www.krzysztofligeza.com

Kurator wystawy

Krzysztof Jurecki. Rocznik 1960. Historyk sztuki, kurator wystaw (m.in.: Josepha Beuysa, Zofii Rydet, Jana Saudka, Erwina Olafa, Diane Ducruet, Kateriny Mistal) i wykładowca historii fotografii. W latach 1985-2005 pracował w Muzuem Sztuki w Łodzi, ostatnio jako kierownik Działu Fotografii i Technik Wizualnych (1998-2005). <br>Autor bloga: www.jureckifoto.blogspot.com<br> www.omniekrzysztofjurecki.blogspot.com