Title Image

Martin Kollar

Field Trip

Martin Kollar

Exhibition details

Martin Kollar, "Field trip", Opera and Philharmonic - Podlasie European Center for the Arts, Odeska 1 Street<br> Opening: 16.09.2017 at 7 pm<br> Exhibition available: 16.09 - 15.10.2017:<br> Mon-Fri: 9am - 6pm<br> Sat: 10 am - 6pm<br> Sun: 10 am - 5pm<br> 22.09: 9am - 5pm<br> 26.09 - 9am - 2pm<br> 27-29.09 - closed<br> free admission.

Field Trip

During a year spent in Israel, I experienced intense flashback memories from my childhood, quite unexpectedly, memories of growing up behind the Iron Curtain during the “ normalisation ” of Communist Czechoslovakia. Our partition wall prevented us from crossing over, protected us from outside influences, and also from ourselves. The familiarity of a strictly delineated territory, played out between a wall and sea, started to connect and overlap in my mind. Tension and sense of physical and psychological danger hung in the air - very human emotions that cannot be ignored. My movements in and out of Israel in a number of border checks and the inspection of my computer discs and hard drives by security agents at airports. After several brief police detentions in Israel, I began to realize that I could not reject the idea that I was under surveillance. Governments explain away these acts as “ security measures “, but they were difficult for me to accept 20 long years after the end of the Communist regime. Somehow I found myself back in my psychic past, assessing situations with a mild sense of paranoia. It is likely that the Israeli security police have a record of my movements under surveillance. I have been thinking that such a report would be the most fitting text for this book. But there are some things in life that we are destined to never fully comprehend, that we can’t prove are refute or avoid. <br><br> Field trip is part of a project entitled "This Place", which explores the complexity of Israel and west Bank trough the eyes of twelve internationally acclaimed photographers, their highly individual works combining to create not a single, monolithic vision, but rather a diverse and fragmented portrait, alive to all the rifts and paradoxes of this important and much contested place.

Martin Kollar

Martin Kollar (1971) Born in Žilina in Czechoslovakia (now Slovak Republic), studied at the Academy of Performing Arts Bratislava, the Film faculty, camera department. He has been working as a freelance photographer, cinematographer and director since he has been graduated there. Kollar use to work on long term photography projects. He has received several grants and awards as Prix Elysee and Oscar Barnack Award and Backlight award. His works have been featured in numerous exhibitions worldwide at venues including the Brooklyn Museum, the Slovak National Gallery (Bratislava), Martin-Gropius-Bau, Berlin, Germany, Tel Aviv museum of art and Maison Europeen de la Photography Paris. He has published five photography books, Nothing Special (Actes sud 2008) Cahier (Diaphane 2011) Field trip (Mack 2013), Catalogue (Slovak National Gallery 2015) and Provisional arrangement (Musee Elysee/Mack 2016) As a cinematographer, Martin has worked on a number of films, including KOZA (2015), VELVET TERRORISTS (2013), COOKING HISTORY (2009), 66 SEASONS (2003) and others. He made his directorial debut with the short autobiographical portrait, AUTOPORTRAIT (2012). His feature debut is 5 OCTOBER (2016).

Wystawa

Martin Kollar, "Field trip", Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1.<br> Wernisaż: 16.09.2017 o godz. 19:00.<br> Wystawa dostępna: 16.09 – 15.10.2017 <br> pn-pt - 9.00 - 18.00<br> sb - 10.00 - 18.00<br> nd - 10.00 - 17.00<br> 22.09 - 9.00 - 17.00<br> 26.09 - 9.00 - 14.00<br> 27-29.09 brak możliwości zwiedzania <br> wstęp bezpłatny.

Field Trip

Podczas roku spędzonego w Izraelu, zupełnie niespodziewanie doświadczyłem intensywnych wspomnień z mojego dzieciństwa, wspomnień dorastania za Żelazną Kurtyną, w czasie tzw „normalizacji” komunistycznej Czechosłowacji. Nasza ściana uniemożliwiała nam przechodzenie na drugą stronę, chroniła przed wpływami z zewnątrz i przed nami samymi. Znajomość ściśle określonego terytorium, tutaj pomiędzy ścianą a morzem, spowodowała, że dwa realia zaczęły się łączyć i nakładać w moim umyśle. W powietrzu wisiały napięcie oraz poczucie fizycznego i psychicznego niebezpieczeństwa, bardzo ludzkie emocje, które nie mogą być ignorowane. Przemieszczanie się do i z Izraela, było związane z wieloma kontrolami na granicy oraz sprawdzaniem moich dysków komputerowych przez ochronę na lotnisku. Po kilku zatrzymaniach przez policję, zacząłem zdawać sobie sprawę, że nie jestem w stanie odrzucić myśli o tym, że byłem inwigilowany. Rząd tłumaczył te akty jako „środki bezpieczeństwa”, ale było to trudne do zaakceptowania 20 długich lat po zakończeniu komunistycznego reżimu. W jakiś sposób znalazłem się w mojej psychicznej przeszłości, oceniając sytuacje z łagodnym poczuciem paranoi. Możliwe jest, że izraelska policja bezpieczeństwa ma zarejestrowane moje przemieszczanie się pod nadzorem. Myślę, że takie sprawozdanie byłoby najbardziej odpowiednim tekstem tej książki. Ale w życiu istnieją pewne rzeczy, których nigdy w pełni nie zrozumiemy, których nie możemy udowodnić, podważyć ani uniknąć. Field Trip jest częścią projektu zatytułowanego „To Miejsce”, który bada złożoność Izraela i Zachodniego Brzegu oczami dwunastu uznanych na całym świecie fotografów, ich bardzo indywidualne prace łączą się w celu stworzenia nie jednolitej, monolitycznej wizji, ale raczej zróżnicowanego i fragmentarycznego portretu, żywo reagującego na wszystkie rozłamy i paradoksy tego ważnego i wielce spornego miejsca.

Martin Kollar

Martn Kollar (1971) urodzony w Zilinie w Czechosłowacji (obecnie Republika Słowacka), studiował na Akademii Sztuk Scenicznych w Bratysławie, na wydziale operatorskim. Od momentu zakończenia studiów pracuje jako niezależny fotograf, filmowiec i reżyser. Kollar zajmuje się długoterminowymi projektami fotograficznymi. Zdobył kilka grantów i nagród, takich jak: Prix Elysee i Oscar Barnack Award oraz Backlight award. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach na całym świecie, m.in. w the Brooklyn Museum, Słowackiej Galerii Narodowej (Bratysława), Martin-Gropius-Bau w Berlinie, Muzeum Sztuki w Tel Avivie oraz Maison Europeen de la Photography w Paryżu. Opublikował 5 książek fotograficznych: „Nic specjalnego” (Actes sud 2008), „Notatnik” (Diaphane 2011), „Wycieczka” (Mack 2013), „Katalog” (Słowacka Galeria Narodowa 2015) i „Postanowienia tymczasowe” (Musee Elysee/Mack 2016). Jako autor zdjęć pracował m.in. przy filmach takich jak KOZA (2015), Aksamitni terroryści (2013), Kucharze historii (2009), 66 sezonów (2003) i innych. Jako reżyser, zadebiutował autobiograficznym filmem krótkometrażowym, AUTOPORTRET (2012). Jego pełnometrażowy debiut miał miejsce 5 października 2016 r.