Title Image

Öncü Hrant Gültekin

Öncü Hrant Gültekin

Exhibition details

Öncü Hrant Gültekin, "Confiscated Armenian Cemeteries"/ Galeria Młodych MDK, Warszawska 79A Street. <br> Opening: 16.09.2017 at 4:00 pm.<br> Exhibition available: 16.09 - 16.10.2017 Mon-Sun, 10: 00-20: 00, free admission.

Confiscated Armenian Cemeteries

Various ethnic and religious groups existing in Anatolia, either forced to migrate in the guise of “population exchange”, or assimilated to be a ‘Turkish citizen’ as part of the nation state politics. Therefore, especially after the First World War and foundation of the Turkish Republic, most of these ethnic and religious groups are forced to abandoned their culture, religion and language to become a ‘Turk’. Confiscating the properties of minorities is one of the aspects of the repression politics. Killing the non-Muslims in Anatolia, confiscating and plundering their properties have never been considered as a criminal act that should be punished and the Turkish State has never faced off the fact that confiscated properties of the minorities is one of the core tools to create a ‘national economy’. Confiscated Armenian properties are the starting point of this photography project. According to the “Declaration of the Confiscated Properties of Armenian Foundations in İstanbul’, written by Hrant Dink Foundation in 2012, half of the confiscated properties had already passed to the third parties. Some of the properties are in possession of the state institutions. The properties that no longer exist as land and the ones with unknown fates constitute 12% of these confiscated properties. And only 11% of the confiscated properties returned to the original owners thanks to the Armenian foundation that resorted to jurisdiction. In İstanbul, 29% of the confiscated properties are originally Armenian cemeteries. These cemeteries are mainly in the neighborhoods like Bakırköy, Yeşilköy, Beşiktaş, Beyoğlu and Kadıköy, where the Armenians once lived in large populations. These lands are no longer used as cemeteries; instead, on those cemeteries, there are highways, military bases, mosques, bridges, hotels and factories which are the symbols that a nation-state needs. Still, some of them still exist as cemeteries, they are worn out and neglected. In eastern cultures, cemeteries represent the homeland of the people. According to the belief, no matter where you die, you should be buried in the land you were born. In the same time, Anatolian people respect the peace of the dead body, regardless of its ethnic origin, religion or gender. Despite these beliefs, the fact that even the cemeteries are systematically confiscated is a symbolic example of the anti-democratic practices towards minorities that is carried by the Turkish state. <br><br>Öncü Hrant Gültekin, 2015

Öncü Hrant Gültekin

Öncü Hrant Gültekin born in 1989 in Istanbul, Turkey. Currently studying Documentary Photography and Photojournalism in Hannover, Germany. His works are not fixing any visual language. Photographer tries to find best combinations for the subject.

Wystawa

Öncü Hrant Gültekin, "Skonfiskowane armeńskie cmentarze", Galeria Młodych MDK, ul. Warszawska 79A.<br> Wernisaż: 16.09.2017 o godz. 16:00.<br> Wystawa dostępna: 16.09 – 16.10.2017 Pn-Nd, 10:00-20:00, wstęp bezpłatny.

Skonfiskowane cmentarze armeńskie

Różne grupy etniczne i religijne istniejące w Anatolii, zmuszone do migracji w imię "wymiany ludności", lub przyswajane jako "obywatele tureccy" w ramach polityki państwa narodowego. Dlatego, głównie po pierwszej wojnie światowej i założeniu Republiki Tureckiej większość tych grup etnicznych i religijnych zmuszona była porzucić swoją kulturę, religię i język, aby zostać "Turkami". Konfiskata własności mniejszości jest jednym z aspektów polityki represji. Zabijanie nie-muzułmanów w Anatolii, plądrowanie i zawłaszczanie ich własności, nigdy nie zostało uznane za przestępstwo karne, a państwo tureckie nigdy nie stanęło w obliczu faktu, że skonfiskowane mienie mniejszości jest jednym z podstawowych narzędzi do tworzenia „gospodarki narodowej”. Skonfiskowane majątki armeńskie są punktem wyjścia dla tego projektu fotograficznego. Zgodnie z "Deklaracją o konfiskowanym mieniu fundacji ormiańskich w İstanbule", stworzoną przez Fundację Hranta Dink w 2012 r., połowa zajętych nieruchomości przeszła już na strony trzecie. Niektóre majątki są w posiadaniu instytucji państwowych. Majątki, które nie istnieją już jako grunty oraz te o nie wiadomym przeznaczeniu stanowią 12% skonfiskowanego mienia. Jedynie 11% przejętych nieruchomości powróciło do pierwotnych właścicieli, dzięki fundacji ormiańskiej, która zdała się na jurysdykcję. W İstanbule 29% skonfiskowanych nieruchomości to pierwotnie cmentarze ormiańskie. Cmentarze te są głównie w okolicach, takich jak Bakırköy, Yeşilköy, Beşiktaş, Beyoğlu i Kadıköy, gdzie Armeńcy żyli kiedyś w dużych populacjach. Tereny te nie są już wykorzystywane jako cmentarze; zamiast tego, znajdują się na nich autostrady, bazy wojskowe, meczety, mosty, hotele i fabryki, które są symbolami potrzebnymi państwu narodowemu. Niektóre z nich nadal istnieją jako cmentarze, są zniszczone i zaniedbane. W kulturach wschodnich, cmentarze reprezentują ziemię ojczystą. Zgodnie z wierzeniami, niezależnie od tego, gdzie umierasz, powinieneś być pochowany w ziemi, na której się urodziłeś. Jednocześnie, anatolijczycy respektują spokój zmarłego ciała, niezależnie od pochodzenia etnicznego, religii czy płci. Pomimo tych przekonań, fakt, że nawet cmentarze są systematycznie konfiskowane, jest symbolicznym przykładem antydemokratycznych praktyk wobec mniejszości, które stosowane są przez państwo tureckie. <br><br> Öncü Hrant Gültekin, 2015

Öncü Hrant Gültekin

Öncü Hrant Gültekin urodził się w 1989 roku w Stambule w Turcji. Obecnie studiuje fotografię dokumentalną i fotoreportaż w Hanowerze w Niemczech. W swoich pracach nie skupia się on na żadnym konkretnym języku wizualnym. Fotograf stara się znaleźć najlepsze kombinacje na ten temat.