Title Image

Tomasz Michałowski

Inner Landscape / Pejzaż wewnętrzny

Tomasz Michałowski

Exhibition details

Tomasz Michałowski, "Inner landscape", University’s Campus, Konstantego Ciołkowskiego 1K Street.<br> Opening: 13.09.2017 at 7 pm.<br> Exhibition available: 13.09 – 18.10.2017, in September Mo-Fri 08:00 am – 08:00 pm, in October all week 08:00 am – 08:00 pm. Free admission.

Inner Landscape

The inspiration for the new photography series has become the two ways to describe the same world: the geocentric and the heliocentric model. I treat the resulting images as a form of enriching my vision and thinking with the image of the reality in which I live.
<br> To discover a new world that you want to reach, you must first withdraw from the old one. This new world exists only on the surface of the photo that captures it. The photographic image is a gift to me from life, together with death, which no one can omit, but can fight it with art – it is the art that has the ability to confront destiny. It invokes images as a form of defense of existence, capable of initiating certain disputes. The picture that I am about to photograph belongs to the past, it is my trace of being here and now, but it can lead the man to the future. Such image is only a metaphor and a possibility of meeting the subject and yourself. To put a picture into existence I have to stop to find it later in the void and by being seduced by it, follow it.
<br> And so I can stay alone, like Alcybiades in love in Plato's "Feast", abandoned by Socrates.
I can finally see the light in my body, from which a new image of me emerges.

Tomasz Michałowski

Tomasz Michałowski was born in 1964 in Augustów. Film operator and photo enthusiast. He graduated from the PWSFTViT in Łódź at the Department of Television Broadcasting. Many of his works have been exhibited in galleries around the world. Lecturer at AFiP in Białystok, PWSFTViT in Lodz and UMCS in Lublin.<br>

Wystawa

Tomasz Michałowski, "Pejzaż wewnętrzny", Kampus Uniwersytecki, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1K. <br> Wernisaż: 13.09.2017 o godz. 19:00. <br> Wystawy dostępne: 13.09 – 18.10.2017. Wrzesień: Pn-Pt 08:00 – 20:00, październik: cały tydzień 08:00 – 20:00, wstęp bezpłatny.

Pejzaż wewnętrzny

Inspiracją, która posłużyła mi do zbudowania nowego cyklu fotografii stały się dwa sposoby opisu tego samego świata jakimi są: model geocentryczny i heliocentryczny. Powstałe obrazy traktuję jako pewną formę wzbogacenia widzenia i myślenia obrazem o rzeczywistości, w której przyszło mi żyć.<br> Aby odkryć jakiś nowy świat, do którego pragnie się dojść, trzeba najpierw wycofać się z tego starego. Ten nowy świat istnieje tylko na powierzchni fotografii, która go zatrzymuje. Obraz fotograficzny jest dla mnie prezentem od życia, podarowanym razem ze śmiercią, której nikt nie ominie, ale może się jej sprzeciwić przez sztukę – to ona posiada zdolność mierzenia się z przeznaczeniem. To ona powołuje obrazy jako pewną formę obrony istnienia, zdolną inicjować pewne spory. Obraz, który sfotografuję należy do przeszłości, jest moim śladem istnienia tu i teraz, jednocześnie może prowadzić człowieka do przyszłości. Taki obraz jest tylko metaforą i pewną możliwością spotkania z przedmiotem i sobą samym. Żeby powołać obraz do istnienia muszę zatrzymać się, by potem odnaleźć go w pustce i pójść za nim, dając się uwieść.<br> I tak oto mogę zostać sam, jak zakochany Alcybiades w „ Uczcie” Platona, opuszczony przez Sokratesa.<br> Dostrzegam wreszcie światło w moim ciele, z którego wyłania się nowy obraz mnie samego.

Tomasz Michałowski

Tomasz Michałowski urodzony w 1964 roku w Augustowie. Operator filmowy i miłośnik fotografii. Ukończył studia PWSFTViT w Łodzi na Wydziale Operatorskim Realizacji Telewizyjnej. Od wielu lat jego prace wystawiane są galeriach na całym świecie. Wykładowca AFiP w Białymstoku, PWSFTViT w Łodzi i UMCS w Lublinie.