Title Image

Wojciech Zawadzki

Hobbiton

Wojciech Zawadzki

Exhibition details

Wojciech Zawadzki, "Hobbiton", Archdiocesan Museum, Warszawska 48 Street.<br> Opening: 16.09.2017 at 05:30 pm.<br> Exhibition available: 16.09 - 16.10.2017 Mon, Tue, Fri, Fri - 9.00 am - 01.30pm, <br>Wed. - 01.00 pm - 05.30 pm, free admission.

Hobbiton

...In this exhibition I simply try to understand humans...other people, by means of getting close to the essence of photography. ...The concept of perceiving a photograph as an objectifying idea in a form of an aquarium appeared in my head after reading “A Brief History of Time” by Stephen Hawking. ...It seems like the process of understanding the essence of photography is entered by the fury of uncertainty – the more we try to grab the subject of the study, the more clearly it moves away from us at an unspecified distance... <br><br> unfinished text by Wojtek <br><br> “...The information medium and the ontological basis of every image is its meaningful surface. With the process of looking we reconstruct the abstract dimensions... All that we can control is the way in and the way out... Everything that happens inside the black box is beyond our control...” That from Vilem Flusser... <br><br> Possibly because of him I discovered that I can look at a photograph as an aquarium, in which the front wall is the frame of the photo. Two. We substitute the depth with tonality to achieve a third dimension – the thickness of the photo. But there is more. The place at the deepest point, where the Barthes' initiating punctum is, as a result of a thought explosion, you press the shutter button and activate the fourth dimension – the spacetime cone that sends this thought into the future and, at the same time, initiates the life of the photographic image itself... The magic of energy? That from me... <br><br> The fragment of Wojciech Zawadzki's text for the exhibition that was meant to take place in Walbrzych in January 2017.

Wojciech Zawadzki

Wojciech Zawadzki Born in 1950, died June 22, 2017. Photographed since the 70's. He had a great influence on the constellation of "elementary photography" and "pure photography" in Poland. He was a member of the Association of Polish Photographers' Artists, curator of the gallery "The Corridor" - Cultural Center in Jelenia Góra. Since 1978 he has had many individual exhibitions - domestic and international. His photographs are in the collections of the National Museum in Warsaw, the Museum of Modern Art in Łódź, the National Museum in Wrocław, the Museum of Contemporary Art in Hunfeld / Germany, the Silesian Collection of Contemporary Art and the Lower Silesian "Zachęta"

Wystawa

Wojciech Zawadzki, "Hobbiton", Muzeum Archidiecezjalne, ul. Warszawska 48. <br> Wernisaż: 16.09.2017 o godz. 17:30.<br> Wystawa dostępna: 16.09 – 16.10.2017 pon.,wt.,czw.,pt - godz. 9.00-13.30, śr. - godz. 13.00-17.30, wstęp bezpłatny.

Hobbiton

...W tej wystawie, po prostu, usiłuję zrozumieć człowieka...innych, za pomocą zbliżenia się do istoty fotografii. ...Pomysł spojrzenia na fotografię jako uprzedmiotowującą ideę w postaci akwarium nasunął mi się po przeczytaniu „Krótkiej Historii Czasu" Stephena Hawkinga ...Wydawać by się mogło, że w proces zrozumienia istoty fotografii wkracza furia nieoznaczoności – im bardziej ...... usiłujemy dotknąć przedmiotu badań tym wyraźniej odsuwa się on od nas o jakiś nieokreślony dystans... <br><br> neiedokończony tekst Wojtka <br><br> „ ... Nośnikiem informacji i ontologiczną podstawą każdego obrazu jest jego znacząca powirzchnia. Przez proces patrzenia dokonujemy rekonstrukcji abstrakcyjnych wymiarów... Wszystko to, co możemy okiełznać to jedynie wejście i wyjście... Wszystko, co dzieje się wewnątrz czarnego pudełka, pozostaje poza naszą kontrolą...“ Tyle Vilem Flusser... Być może, za jego sprawą odkryłem, że na fotografię mogę patrzeć jak na akwarium gdzie jego frontowa ściana stanowi wymiary kadru. Dwa. Głębokość zastępujemy tonalnością uzyskując trzeci wymiar – grubość fotografii. Ale jest jeszcze coś. Miejsce w największej głębi gdzie znajduje się owo „Barthesowskie“ „punctum“ inicjujące, za sprawą wybuchu myśli nacisnięcie spustu migawki i uruchomienie czwartego wymiaru – stożka czasoprzestrzeni, który wysyła tę myśl w przyszłość początkując jednocześnie własne życie obrazu fotografcznego... Magia energii? Tyle ja... <br><br> Fragment tekstu Wojciecha Zawadzkiego do wystawy, która miała odbyć się w styczniu 2017r. w Wałbrzychu.

Wojciech Zawadzki

Urodzony w 1950 roku, zm. 22.06.2017 uprawiał fotografię od lat 70 –tych. Wywarł duży wpływ na ukonstytuowanie się nurtu „fotografii elementarnej” oraz „fotografii czystej”. Był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, kuratorem Galerii „Korytarz” Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Od 1978 roku miał wiele wystaw indywidualnych – krajowych i zagranicznych. Jego fotografie znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Hunfeld /Niemcy/, Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej oraz Dolnośląskiej „Zachęcie”