Title Image

Jiří Šigut

Opóźnienie

Jiří Šigut

Opóźnienie

„Papier fotograficzny, brzemienny solami srebra, pozostawiony w naturze i poddawany jej żywiołom niekiedy nawet przez parę tygodni. Często niszczony, pozbawiany czułej warstwy, atakowany pleśnią. Z odbiciem lasu, ciepła rozkładu ślepych koryt rzek, wielkich kęp trawy, spadającego liścia, z odblaskiem na powierzchni wody czy grudą rozoranej ziemi. Jestem zafascynowany możliwościami papieru fotograficznego, jego pracą w czasie, absorbowaniem światła, energii. Ta zdolność pozwala wiernie odwzorować i zachować przemijanie. Układam papiery fotograficzne w naturze już od wielu lat, podczas moich wieczornych wyjść do odległych od miejskiego zgiełku lasów i pól. To mój prywatny, intymny performance, kiedy jestem sam pośród nocy i czuję, że jestem małą częścią tego świata i kosmosu, szukającą własnego miejsca na ziemi. Po tylu latach to uczucie nie traci nic na wartości, lecz przeciwnie, jest silniejsze niż kiedyś. Czasami brakuje mi słów, żeby wyrazić swoje odczucia, ale zostają papiery fotograficzne z maleńkimi zapisami powiewu wiatru, płynącą wodą, spadającym liściem... ze śladem świata“.

Jiří Šigut

Jiří Šigut, born May 14, 1960 in Ostrava-Vítkovice, Czechoslovakia. Received technical education. From 1985 to1991, Jiří intentionally refrained from interfering with the process of long exposure in his work. In this creative period, Jiří's photographs typically reflected a non-artistic, unfettered style, reflecting his quest for an unmediated recording of events onto the sensitive layer of the negative. In his Notes on Photography, 1984-85 Šigut writes: "I think it is the necessary length of the exposure, and perhaps connecting it with motion, that makes it possible to capture the elusive multi-faceted character of reality from perspectives or places that we can never see together at the same time." Mundane activities such as bus rides, train rides, rides by the elevator, going shopping or walks became the themes in Šigut's visualizations of time, as did recordings of the temperature of the environment, music, or movies, all into one window of the film - one slide. In the early 1990's Jiří abandoned the traditional photographic concept of the negative and positive. He has since recorded his activities and processes in nature directly onto the sensitive layer of the photographic paper, utilizing natural sources of light and energy (daylight, the moon, stars, fire, fireflies..) The function of the emulsion transcends its photographic function and represents the light-sensitivity of all matter. Jiří views his work of placing papers in nature (for days or weeks at a time) as a ritual activity. He says: "I am fascinated with the temporal capabilities of photographic paper to absorb light and energy. That potential to precisely reflect and record the ephemeral, to record the ancient processes and elements that have been lasting for millions of years and noticed by the first people on Earth. I often lack words to match my feelings but there are the papers bearing subtle traces of the wind's motion, the flow of the water, the fallen leaf... bearing the imprint of the world."

Jiří Šigut ur. 14.5.1960 r. w Ostrawie-Witkowicach, Czechosłowacja, wykształcenie: studia techniczne. Od 1985 do 1991 roku Jiří Šigut zajmował się zapisami fotograficznymi, programowo nie ingerując w proces długiej ekspozycji. Charakterystyczne dla tego okresu twórczego jest to, iż zdjęcia powstawały jako rejestracje pozaartystycznych czynności, niepoddanych w żaden sposób stylizacji. Zapis był więc prawdziwą referencją do tego, co się wydarzyło i co znalazło się, bez jakichkolwiek manipulacji, w warstwie światłoczułej negatywu. W swoich Uwagach do fotografii z lat 1984–1985 autor pisze: „Uważam, że właśnie dzięki potrzebnej długości ekspozycji, ewentualnie jej połączeniu z ruchem, można uchwycić nieuchwytną w inny sposób wieloaspektowość obrazowanej rzeczywistości pod takimi kątami i z takich miejsc, jakich w jednym momencie nie możemy widzieć jako całość.” Tematami tego właśnie sposobu wizualizacji czasu stawały się zwyczajne czynności (podróże autobusem, pociągiem, windą, spacery, zakupy…) albo też rejestracja temperatury wnętrz czy pleneru, muzyki lub filmów na jednej klatce. Na samym początku lat dziewięćdziesiątych Šigut powoli rezygnuje z tradycyjnego układu negatyw-pozytyw. Od tego czasu autor rejestruje swoje czynności i procesy w przyrodzie bezpośrednio na warstwie światłoczułej materiału fotograficznego, kiedy źródłem światła i energii jest natura (światło dzienne, gwiazdy, księżyc, ogień, świetliki…). Emulsja nie pełni tutaj funkcji wyłącznie fotograficznej, ale przekracza ją i reprezentuje światło – czułość wszelkiej materii. Swoją pracę, czyli naświetlanie papierów fotograficznych na łonie natury (przez kilka dni lub nawet tygodni), łączy autor z odmianami rytuałów – swoimi bardzo prywatnymi i intymnymi nocnymi performansami. Jak sam mówi: „Jestem zafascynowany tym, że papiery fotograficzne są w stanie pracować w czasie, absorbować światło, energię, i dzięki tej zdolności mogą wiernie przedstawić a potem zachować przemijające. Zarejestrować procesy i żywioły trwające od milionów lat, jakie postrzegał również pierwszy człowiek. Moim uczuciom często brakuje słów, ale zostają papiery z nieznacznymi zapisami ruchu wiatru, płynięcia wody, opadniętym liściem… odciskiem świata.” Historyk fotografii Josef Moucha w swoim tekście Zrození múzy (Narodziny muzy) zalicza Jirzego Šiguta do grona dwudziestu czeskich twórców (np. J. Sudek, F. Drtikol, J. Funke, J. Štýrský, E. Medková, J. Svoboda, J. Koudelka i in.), którzy w XX w. wprowadzili zmiany w postrzeganiu możliwości artystycznych fotograficznego medium.

dostępność Wystawy

OiFP Europejskie Centrum Kultury, ul. Odeska 1, Wystawy dostępne od 29 września 2019 r. do 15 października 2019 roku, 1-3 października - 9.00 - 19.00, 4 października - niedostępne, 5 października - 11.30 - 18.00, 6 października - 11.30 - 17.00, 7 października - 9.00 - 18.00, 8-11 października - 9.00-19.00, 12 października - 11.30 - 18.00, 13 października - 11.30 - 17.00, 14 października - 9.00 - 18.00, 15 października - 9.00 - 19.00. Wstęp wolny