Title Image

STREET ART PHOTO 2021

Regulamin
Regulamin Konkursu Street Photo – INTERPHOTO 2021 – zwany dalej „Regulaminem”.

I Postanowienia ogólne.

1. Konkurs fotograficzny Street Photo – INTERPHOTO 2021, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez stowarzyszenie FORUM FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW (KRS: 0000395724, NIP: 9662077880, REGON: 200629370) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6/34 – głównego organizatora Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2021. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych prac o charakterze Street Photo i zaprezentowaniu ich w witrynach sklepowych jednej z głównych ulic Białegostoku – ulicy Lipowej.

2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

3. Czas trwania Konkursu: konkurs trwa w dniach 15.08.2021 – 15.09.2021 i będzie zakończony wystawą wybranych prac podczas tegorocznej edycji festiwalu INTERPHOTO.

4. Komisja Konkursowa: Organizator powoła komisję konkursową („Jury”), zajmującą się oceną nadesłanych fotografii i wyborem laureatów Konkursu. Decyzje podjęte przez Jury Konkursowe są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5. Nagrody: – Nagrodą w konkursie jest prezentacja w formie wystawy podczas Interphoto 2021 – Jury Konkursowe może nagrodzić więcej niż jedno zdjęcie, spośród maksymalnie pięciu nadesłanych przez Uczestnika. – Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z drukiem i prezentacją fotografii, organizacją wystawy i wernisażu.

6. Przebieg konkursu: – Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie lub posiadające pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na uczestnictwo w konkursie. – Prace konkursowe przyjmowane są w terminie od 15.08.2021 do 15.09.2021 roku. – Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć. – Nadsyłając fotografie Uczestnik oświadcza, że jest ich autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania nimi. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłane fotografie nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografiach, oraz że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie fotografii w Konkursie, w tym – na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku. W przypadku braku takowej zgody Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób. – Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są na adres: street@interphoto.pl fotografie należy wysyłać w rozmiarze dłuższy bok 60 cm 120 dpi – Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych to 15.09.2021 r., godz. 23:59. – Technika wykonania fotografii jest dowolna. – Tematem Konkursu jest tzw. fotografia uliczna. Organizator ma prawo do wstępnej oceny zgłoszonych fotografii i odrzucenia ich bez podania przyczyny.  Autor udziela Organizatorowi Konkursu bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z nadesłanych zdjęć, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego marketingiem i prezentacją wyników, w tym publikacji w prasie, na stronach internetowych oraz na wystawie podczas Interphoto 2021. Licencja jest udzielana na następujące pola eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie I, powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności uprawnia Organizatora konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących Konkurs oraz jego przyszłe edycje i wszelkie wydawnictwa związane z Konkursem.

– Organizator poinformuje laureatów o wynikach konkursu drogą mailową,

– Ze względu na charakter wystawy ( witryny sklepów i zakładów usługowych ) organizator nie gwarantuje wywieszenia wszystkich prac laureatów.

 

II Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

2. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu organizacji Konkursu, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Dane pozyskane przez serwis są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Możecie zawsze zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości lub poprosić o usunięcie Państwa danych to tzw. prawo do bycia zapomnianym. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować pod adres e-mail: kontakt@interphoto.pl.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. Konkurs ma charakter międzynarodowy.

6. Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

 

III WAŻNE DATY:

15 sierpnia 2021 r., – data rozpoczęcia składania zgłoszeń

15 września 2021 r., godz. 23:59 – ostateczny termin wysyłania fotografii 

16 września 2021 r., – obrady jury

20 września 2021 r. – potwierdzenie wybranych osób przez e-mail

26 września 2021 r., godz. 16:00 – wernisaż wystawy na ulicy Lipowej 16